ИВАНОВДЕН Е…

Три въпроса към лични именици:

  1. Ка­к­во оз­на­ча­ва да но­сиш „кръ­с­та” на име­то Йор­дан/ Йо­ан?
  2. Чу­в­с­т­ва­те ли се по-спе­ци­а­лен на име­ния си ден?
  3. Зна­ем, че име­ни­ят Ви ден е за от­ра­зя­ва­не до­с­то­ен. Ко­го ще по­чер­пи­те та­зи ве­чер на Ива­но­в­ден /ще има ли „луд” ку­пон/, как пре­ка­ра­х­те Йор­да­но­в­ден?

Йордан Минчев:

1.Чо­век сам си ра­бо­ти  за име­то. От не­го за­ви­си как ще го спо­ме­ну­ват. За мен то­ва е мно­го ли­чен пра­з­ник. То­ва е, ко­е­то си на­с­ле­дил от бли­з­ки­те си – име­то, и ако ще го но­сиш, но­си го с чест, за­що­то с не­го про­дъл­жа­ваш  ро­да си. Ми­с­ля, че съм  го но­сил до­с­той­но.

  1. По спе­ци­а­лен не. И дру­ги хо­ра го но­сят, а те съ­що за­с­лу­жа­ват ува­же­ние. По­з­д­ра­ви­те са по при­н­цип. Ед­на све­те­ща кар­ти­ч­ка с вси­ч­ко ко­е­то мо­же­те да се се­ти­те по нея, не оз­на­ча­ва ува­же­ние То­ва, ко­е­то ми го же­ла­ят най-бли­з­ки­те, го усе­щам през ця­ла­та го­ди­на. Дру­го­то е знак на ува­же­ние, за ко­е­то бла­го­да­ря.
  2. Пре­ка­рах го с при­я­те­ли­те от Па­т­ри­о­ти­чен Клуб „Въз­ра­ж­да­не”. Здра­ви мом­че­та, ко­и­то са на­я­с­но с тра­ди­ци­и­те . По­же­ла­х­ме си да сме жи­ви здра­ви и ща­с­т­ли­ви и..от по­ве­че ня­ма­ме ну­ж­да. Но за мен име­ния ден не е по­вод за на­пи­ва­не. На­пи­ва­ли сме се и без по­вод. То­ва е ед­но как да ка­жа..от­но­ше­ние не са­мо към име­то, но и към ли­ч­но­ст­та. Ку­по­на ще е луд, за­що­то ние спа­з­ва­ме тра­ди­ци­и­те и си ги сле­д­ва­ме, та­ки­ва ка­к­ви­то са . И ка­к­то ги раз­би­ра­ме.

Йоан Вълчанов:

  1. “Кръ­с­та”, който натоварва човек с това име е ог­ро­мен. Са­мо­то то е ед­но от най-по­пу­ляр­ни­те в Бъл­га­рия и за мен е чест и удо­вол­с­т­вие да го но­ся. А ина­че, чо­век с дей­с­т­ви­я­та си през своя съ­з­на­те­лен жи­вот из­г­ра­ж­да и ра­бо­ти за до­б­ро­то на сво­е­то име.
  2. Оп­ре­де­ле­но не се чу­в­с­т­вам по-спе­ци­а­лен, че се казвам Йоан. Да, на име­ния си ден при­е­мам много по­з­д­ра­ви от при­я­те­ли и бли­з­ки и ми е при­я­т­но, и ху­ба­во да се чу­ем и по­го­во­рим и да те спо­ме­нат с до­б­ро!
  3. Ще по­чер­пя уче­ни­ци­те от своя клас, мо­и­те бли­з­ки и при­я­те­ли и осо­бе­но дя­до ми, кой­то се ка­з­ва Иван и съ­що е имен­ник ка­то мен, но да пра­вя “ди­ви” ку­по­ни, ед­ва ли, вси­ч­ко ще е в рам­ки­те на нор­мал­но­то.

Въпросите зададе Деяна Вълчева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *