ДЕЦА ЗАРАДВАХА ДЕЦА

Ус­пе­ш­на бла­го­т­во­ри­тел­на кам­па­ния по слу­чай Ко­ле­д­ни­те и Но­во­го­ди­ш­ни­те пра­з­ни­ци ре­а­ли­зи­ра уче­ни­че­с­кия съ­вет на I СУ.

За две уче­б­ни се­д­ми­ци мла­ди­те хо­ра ус­пя­ха да съ­бе­рат ка­то да­ре­ние ог­ром­но ко­ли­че­с­т­во дре­хи и иг­ра­ч­ки, ко­и­то да­ри­ха на де­ца­та, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ки гри­жи в гра­да. Ка­то фи­нан­со­ви сре­д­с­т­ва бе­ше съ­б­ра­на су­ма­та от 255,60 лв., ко­я­то след про­у­ч­ва­не, ще бъ­де да­ре­на на съ­у­че­ни­ци в ну­ж­да. Част от нея съ­б­ра­ха и пре­до­с­та­ви­ха за бла­го­т­во­ри­тел­ни це­ли уче­ни­ци­те от 6 „Б” клас.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *