В-К “ЗНАМЕ” С ОТЛИЧИЕ ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕДИЕН ПАРТНЬОР НА НСО

В края на из­ми­на­ла­та 2018 го­ди­на бя­ха връ­че­ни по тра­ди­ция Го­ди­ш­ни­те на­г­ра­ди на не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­ни­те ор­га­ни­за­ции в Тър­го­ви­ще.То­ва се слу­чи в ре­с­то­рант „Бо­ро­во око”, къ­де­то офи­ци­ал­но се про­ве­де це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не­то.

„Ка­к­то се ка­з­ва, ЖИ­ВО­ТЪТ НЕ СЕ ИЗ­МЕР­ВА С ГО­ДИ­НИ­ТЕ, А С ДИ­РЯ­ТА ОС­ТА­ВЕ­НА СЛЕД НАС. За­то­ва до­й­де вре­ме да от­ли­чим и на­г­ра­дим най- ак­ти­в­ни­те ор­га­ни­за­ции, хо­ра и ка­у­зи от гра­ж­дан­с­кия се­к­тор в Тър­го­ви­ще, ко­и­то на­п­ра­ви­ха из­ти­ча­ща­та 2018 го­ди­на по- до­б­ра и спра­ве­д­ли­ва”, ка­за в на­ча­ло­то на ве­чер­та во­де­ща­та Сте­ф­ка Пе­т­ко­ва, след ко­е­то обя­ви пър­во­то от­ли­чие.

Та­зи го­ди­на, с ре­ше­ние на Об­що­то съ­б­ра­ние на Клу­ба на НСО ка­те­го­ри­я­та „Най ак­ти­в­но НПО” бе по­с­ве­те­на на па­мет­та на дъл­го­го­ди­ш­на пре­д­се­да­тел­ка на клу­ба – д-р Еми­лия Ди­ми­т­ро­ва. От­ли­чи­е­то бе връ­че­но на Сдру­же­ние „Тър­го­ви­щ­ко дру­же­с­т­во за пси­хи­ч­но здра­ве” -Тър­го­ви­ще. Във вто­ра­та ка­те­го­рия – „Пар­т­ньор­с­т­во с ин­с­ти­ту­ция/ор­га­ни­за­ция”  бе на­г­ра­де­но Сдру­же­ние „Ал­До­Ра” гр. Шу­мен.

„Ефе­к­ти­в­на­та ра­бо­та в гра­ж­дан­с­кия се­к­тор е не­из­мен­но свър­за­на с пар­т­ньор­с­т­во­то. През го­ди­ни­те Клу­бът и не­го­ви­те чле­но­ве съ­з­да­до­ха и раз­ви­ха мно­го пар­т­ньор­с­т­ва – ус­той­чи­ви във вре­ме­то и ефе­к­ти­в­ни в ре­зул­та­ти­те. И днес ние ка­з­ва­ме ед­но ог­ром­но БЛА­ГО­ДА­РИМ – За ва­ша­та по­д­к­ре­па, до­ве­рие и ак­ти­в­ност. За чо­ве­ч­но­ст­та и то­п­ли­на­та, с ко­и­то за­с­та­ва­те до нас и на­ши­те ка­у­зи”, ка­за­ха ор­га­ни­за­то­ри­те от НСО.

Тре­та­та ка­те­го­рия бе на­со­че­на към ед­но осо­бе­но цен­но за гра­ж­дан­с­ки­те ор­га­ни­за­ции пар­т­ньор­с­т­во, бла­го­да­ре­ние на ко­е­то те­х­ни­те ини­ци­а­ти­ви до­с­ти­гат до тър­го­ви­щен­ци – за „Ме­ди­ен пар­т­ньор”. „През 2018 го­ди­на ние ра­бо­ти­х­ме пре­к­ра­с­но с вси­ч­ки ре­ги­о­нал­ни и ме­с­т­ни ме­дии, но ве­с­т­ник „Зна­ме” бе­ше по-ак­ти­вен в ко­му­ни­ка­ци­я­та си с нас, пу­б­ли­ку­ва­ше ма­те­ри­а­ли за на­ши­те ини­ци­а­ти­ви и за­то­ва та­зи на­г­ра­да оти­ва при тях”. Бла­го­да­рим на Клу­ба на НСО за от­ли­чи­е­то и пар­т­ньор­с­т­во­то през 2018 г.

„Да­ри­тел на го­ди­на­та” ста­на фир­ма «ФИ­КО­СО­ТА» АД, а за «Ка­у­за на го­ди­на­та» бе от­ли­че­на бла­го­т­во­ри­тел­на­та кам­па­ния «Ме­ч­ти­те имат кри­ла», в ко­я­то по­д­по­мо­г­на Цен­тъ­ра за спе­ци­ал­на об­ра­зо­ва­тел­на по­д­к­ре­па, в кой­то спе­ци­а­ли­с­ти по­ла­гат гри­жи за 93 де­ца със спе­ци­фи­ч­ни по­т­ре­б­но­с­ти от Тър­го­ви­ще, По­по­во и Омур­таг.

В ка­те­го­рия „До­б­ро­вол­че­с­ка ини­ци­а­ти­ва на го­ди­на­та” ор­га­ни­за­то­ри­те от­ли­чи­ха ини­ци­а­ти­ва­та „Бъ­ди до мен” – про­ект на Сдру­же­ние „Ду­ше­в­но ра­в­но­ве­сие” (член на Клу­ба на НСО), съ­в­ме­с­т­но с  Цен­тъ­ра за со­ци­ал­но об­ра­зо­ва­тел­на по­д­к­ре­па в Тър­го­ви­ще. Бла­го­да­ре­ние на то­зи про­ект де­ца със спе­ци­ал­ни по­т­ре­б­но­с­ти, ко­и­то учат в Цен­тъ­ра, бя­ха вклю­че­ни в ТВОР­ЧЕ­С­КИ АТЕ­ЛИ­Е­ТА, къ­де­то се   за­ни­ма­ва­ха с ри­су­ва­не, ап­ли­ки­ра­не, му­зи­ка, те­а­тър, ка­то в то­ва им по­ма­га­ха не са­мо спе­ци­а­ли­с­ти, но и над 20 мла­де­жи – до­б­ро­вол­ци.

Симона АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *