БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ

В на­ве­че­ри­е­то на Ко­ле­да се пра­вят до­б­ри­ни – то­га­ва хо­ра­та се чу­в­с­т­ват ис­тин­с­ки ща­с­т­ли­ви. В на­шия град Тър­го­ви­ще има мно­го хо­ра, стра­да­щи от най-стра­ш­на­та бо­лест, ко­и­то ни­къ­де не чле­ну­ват и от ни­коя ин­с­ти­ту­ция не мо­гат да се взе­мат те­х­ни дан­ни, за да мо­же да се осъ­ще­с­т­ви кон­такт.

С  две ду­ми: те­зи хо­ра са изо­ли­ра­ни от со­ци­ал­ния жи­вот. Ние с г-н Ра­до­с­лав Чер­ке­зов, по­че­тен гра­ж­да­нин на Тър­го­ви­ще, чрез съ­дей­с­т­ви­е­то на при­я­те­ли от пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве в гра­да из­ди­ри­х­ме име­на­та и те­ле­фо­ни­те на 25 ду­ши, ко­и­то за­ра­д­ва­х­ме в на­ве­че­ри­е­то на Ко­ле­да с па­ке­ти хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти.

Иде­я­та ни бе осъ­ще­с­т­ве­на бла­го­да­ре­ние на от­зи­в­чи­во­ст­та и съ­дей­с­т­ви­е­то на г-жа Ва­ня Бо­ри­со­ва, пре­д­се­да­тел на БЧК-Тър­го­ви­ще. Бла­го­да­рим и на Ва­с­вие Ис­ма­и­ло­ва  и Ме­х­ри­бан Ни­я­зи­е­ва от ПК „Ва­сил Ле­в­с­ки” – гр.Тър­го­ви­ще. За в бъ­де­ще сме пре­д­ви­ди­ли мно­го ин­те­ре­с­ни ме­ро­п­ри­я­тия, за да вдъ­х­нем си­ла, вя­ра и жи­вот на те­зи хо­ра, ко­и­то се бо­рят с мно­го те­ж­ки про­б­ле­ми и тру­д­но­с­ти в жи­во­та.

То­зи жест вяр­ва­ме ще сре­щ­не об­ще­с­т­ве­на по­д­к­ре­па, за­що­то: „Кой­то до­б­ро пра­ви, до­б­ро ви­ж­да”.

Мар­га­ри­та Си­ме­о­но­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *