950 КОЛЕДНИ ЕЛХИЧКИ В ТЪРГОВИЩЕ

3 949 броя ко­ле­д­ни ел­хи ще пре­до­с­та­вят сто­пан­с­т­ва­та към Се­ве­ро­и­з­то­ч­но­то дър­жа­в­но пре­д­п­ри­я­тие на хо­ра­та от об­ла­с­ти­те Шу­мен, Тър­го­ви­ще, До­б­рич и Вар­на. Продължете да четете 950 КОЛЕДНИ ЕЛХИЧКИ В ТЪРГОВИЩЕ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 29.11.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ

Тя пре­ми­на при сле­д­ния дне­вен ред:

1.По­ла­га­не на кле­т­ва от нов об­щин­с­ки съ­ве­т­ник Продължете да четете ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 29.11.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ

РАБОТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 14 де­кем­в­ри 2018 г. /пе­тък/, вклю­чи­тел­но, ра­бо­то­да­те­ли­те ще мо­гат да по­да­ват за­я­в­ки за на­е­ма­не на без­ра­бо­т­ни ли­ца по Ком­по­нент ІІ на про­е­к­ти  „Обу­че­ния и за­е­тост” и “Обу­че­ния и за­е­тост за мла­ди­те хо­ра”. Продължете да четете РАБОТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА

Ста­ва въ­п­рос за же­на от на­шия край, ро­де­на с ув­ре­ж­да­не. Ка­з­ва се Вър­бин­ка и е от се­ло Илий­но. То­ва е един чо­ве­ш­ки жи­вот, из­пъл­нен с из­к­лю­чи­тел­ни тру­д­но­с­ти, но тя е по­с­ти­г­на­ла не­ща, ко­и­то ние, здра­ви­те хо­ра не сме ус­пе­ли. Продължете да четете НАША ЗЕМЛЯЧКА, ПРИЕМАНА ОТ ПАПАТА

“ГРЕХЪТ” НА ЕЛИЦА

Не­от­да­в­на се по­я­ви де­бю­т­на­та по­вест на ав­тор­ка­та Сте­ф­ка Со­ти­ро­ва от Тър­го­ви­ще. Тя е мно­го ин­те­ре­с­на, из­не­на­д­ва­що за­ни­ма­тел­на и се че­те ка­к­то се ка­з­ва – на един дъх. Продължете да четете “ГРЕХЪТ” НА ЕЛИЦА