ПО-МАЛКО НАРУШЕНИЯ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТТА – ОТЧИТАТ В АКЦИЯ “ЗИМА”

Ос­но­в­на­та цел на про­ве­де­на­та от 1 до 30 но­ем­в­ри 2018 г. тра­ди­ци­он­на пре­ван­ти­в­на ак­ция “ЗИ­МА” на “Пъ­т­на по­ли­ция” бе по­до­б­ря­ва­не си­гур­но­ст­та на дви­же­ни­е­то по пъ­ти­ща­та и за­о­с­т­ря­не вни­ма­ни­е­то на во­да­чи­те към по­д­го­то­в­ка­та на ав­то­мо­би­ли­те им за дви­же­ние при зим­ни ус­ло­вия по­с­ре­д­с­т­вом ог­ра­ни­ча­ва­не на уве­ли­ча­ва­щи­те се през то­зи се­зон пре­д­по­с­та­в­ки за те­ж­ки пъ­т­ни зло­по­лу­ки, осо­бе­но с уча­с­ти­е­то на ри­с­ко­ви гру­пи уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то – пе­ше­хо­д­ци, во­да­чи без пра­к­ти­че­с­ки опит в шо­фи­ра­не­то при есен­но-зим­ни ус­ло­вия или уп­ра­в­ля­ва­щи не­по­д­го­т­ве­ни за те­зи ус­ло­вия ав­то­мо­би­ли.   Продължете да четете ПО-МАЛКО НАРУШЕНИЯ ПО ПЪТИЩАТА НА ОБЛАСТТА – ОТЧИТАТ В АКЦИЯ “ЗИМА”

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Тър­го­ви­ще и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та ор­га­ни­зи­ра­ха ин­фор­ма­ци­он­на сре­ща, на ко­я­то бя­ха ра­зя­с­не­ни въз­мо­ж­но­с­ти­те за фи­нан­си­ра­не по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ино­ва­ции и кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ност” 2014-2020 г. Продължете да четете ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Пе­да­го­ги­че­с­ки­те спе­ци­а­ли­с­ти от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще про­ве­до­ха ква­ли­фи­ка­ци­о­нен се­ми­нар в град Ру­се на те­ма „Ра­бо­та с еле­к­т­ро­нен дне­в­ник”. Продължете да четете НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ДВЕ НОВИ КНИГИ С АВТОГРАФ ОТ НЕДА АНТОНОВА

В къ­с­ния пе­тъ­чен сле­до­бед на 7-ми де­кем­в­ри кни­жар­ни­ца „Хе­ли­кон” – Тър­го­ви­ще бе­ше до­ма­кин на въл­ну­ва­ща сре­ща на име­ни­та­та на­ша съ­г­ра­ж­дан­ка – по­че­тен гра­ж­да­нин на гра­да ни, пи­са­тел­ка­та Не­да Ан­то­но­ва с не­й­ни­те чи­та­те­ли и по­чи­та­те­ли. Продължете да четете ДВЕ НОВИ КНИГИ С АВТОГРАФ ОТ НЕДА АНТОНОВА

ПРОШКАТА ЗАДЪЛЖАВА МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО НАЙ-ТЕЖКОТО НАКАЗАНИЕ

Че­с­то гре­шим. На­ла­га се въз­ра­с­т­ни­те да ни съ­ве­т­ват, гъл­чат и до­ри да ни на­ка­з­ват. Раз­кай­ва­ме се, но пак се слу­ч­ва да гре­шим. То­ва ни стру­ва мно­го пре­жи­вя­ва­ния, без­сън­ни но­щи, тре­во­ги на бли­з­ки­те ни. Гор­ки­те ма­ма и та­те! Си­гур­но им е ом­ръ­з­на­ло да по­в­та­рят ед­но и съ­що. Продължете да четете ПРОШКАТА ЗАДЪЛЖАВА МНОГО ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО НАЙ-ТЕЖКОТО НАКАЗАНИЕ

ЕДНА ИЗЖИВЯНА МЕЧТА

Чо­век ме­ч­тае за  ка­к­во ли не?! И е ща­с­т­лив, ко­га­то сбъ­д­не ме­ч­ти­те си. Те са она­зи ни­о­бя­с­ни­ма енер­гия, ко­я­то те ка­ра да пре­о­с­ми­с­ляш все­ки­д­не­в­на­та инер­ция и да се озо­ва­ваш в не­ми­с­ли­мо­то же­ла­но, да из­пи­таш на­с­ла­да­та от до­ко­с­ва­не­то до съ­к­ро­ве­но­то. Продължете да четете ЕДНА ИЗЖИВЯНА МЕЧТА

Планират се 5 млн. лв. за хигиенизиране за 2019 г.

На близо 5 млн. лв. възлиза план-сметката на Община Търговище за разходи за хигиенизиране и чистота за 2019 г. Сумата е определена на база действащия размер на таксата за битови отпадъци, която няма да се вдига за следващата година. Продължете да четете Планират се 5 млн. лв. за хигиенизиране за 2019 г.

590 ученици влизат в обновеното училище „Христо Ботев”

На 12.12.2018 г. се възстановяват учебните занятия в обновената сграда на І ОУ „Христо Ботев” в Търговище. Всички 590 ученици, от І до VІІ клас, включително, трябва да бъдат в училището в 7.45 часа, съобщи директорът Димитър Алексиев. Продължете да четете 590 ученици влизат в обновеното училище „Христо Ботев”

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ ОТ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ”

В на­ве­че­ри­е­то на един от най- све­т­ли­те хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци- Ко­ле­да, „Ме­бел Стил” ООД от­но­во до­ка­за же­ла­ни­е­то си да про­я­вя­ва сво­я­та кор­по­ра­ти­в­на со­ци­ал­на от­го­вор­ност и от­но­во ни по­ка­за, че е ед­на мо­дер­на и ев­ро­пей­с­ка фир­ма. Продължете да четете БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ ОТ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ”

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” -ОБНОВЕНО, МОДЕРНО,ПРЕКРАСНО ВЕЧЕ ОТВАРЯ ВРАТИ

Ве­ро­я­т­но в сря­да, 12 де­кем­в­ри, най-по­с­ле въз­пи­та­ни­ци­те на тър­го­ви­щ­ко­то Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хр.Бо­тев” ще се за­вър­нат в об­но­ве­на­та сгра­да на сво­е­то шко­ло . Продължете да четете ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” -ОБНОВЕНО, МОДЕРНО,ПРЕКРАСНО ВЕЧЕ ОТВАРЯ ВРАТИ