ТРИ КИЛА ЗЛАТО В МЕДАЛИ, КУПИ И ОВАЦИИ ЗА БАЛЕТНА ФОРМАЦИЯ “ТЪРГОВИЩЕ”

За­по­м­ня­що се пре­д­с­та­вя­не, “три ки­ла зла­та” в ме­да­ли, мно­го ку­пи и ова­ции за Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Тър­го­ви­ще”, към Мла­де­ж­ки дом – Тър­го­ви­ще, от Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та
мла­де­ж­ка олим­пи­а­да по из­ку­с­т­ва и танц.

„Три ки­ла зла­та” спе­че­ли Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Тър­го­ви­ще” по ду­ми­те на гла­в­ния ор­га­ни­за­тор Ев­ге­ния Ве­да, от IV Ме­ж­ду­на­ро­д­на мла­де­ж­ка олим­пи­а­да по из­ку­с­т­ва и танц. Фор­ма­ци­я­та на Мла­де­ж­ки дом уча­с­т­ва в ме­ж­ду­на­ро­д­ния кон­курс, кой­то се про­ве­де в Ру­с­кия кул­тур­но-ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър в Со­фия, с 16 тан­ца и все­ки един от тях по­лу­чи при­зо­во от­ли­чие.

Мо­ми­че­та­та на Се­в­да­ли­на Стой­че­ва и Ма­рим Ма­кар­на­ян се пре­бо­ри­ха с кон­ку­рен­ция от Гър­ция, Сър­бия, Ма­ке­до­ния и с ус­пе­ш­ни съ­с­та­ви от стра­на­та – от Со­фия, Ка­зан­лък, Пло­в­див, Сви­лен­г­рад, Пе­т­рич, Бур­гас и Вар­на. Ме­ж­ду­на­ро­д­но жу­ри, оце­ня­ва­ше хо­ре­о­г­ра­фи­и­те и из­пъл­не­ни­я­та на съ­с­та­ви­те.

Още с пър­вия танц „По­ло­нез” Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Тър­го­ви­ще” смая ор­га­ни­за­то­ри и жу­ри. До края на кон­кур­са все­ки един от тан­ци­те по­лу­ча­ва­ше по­х­ва­ла още до­ка­то де­ца­та сли­зат от сце­на­та. От­ли­че­на бе и вся­ка ед­на от хо­ре­о­г­ра­фи­и­те. Ин­ди­ви­ду­ал­но в раз­ли­ч­ни въз­ра­с­то­ви гру­пи и ка­те­го­рии бя­ха на­г­ра­де­ни кла­си­че­с­ки­те ва­ри­а­ции на Ка­ли­на Ка­ме­но­ва и Йо­а­на Ан­то­но­ва, съ­в­ре­мен­на­та хо­ре­о­г­ра­фия на Бу­се Йъл­дъз и  ог­не­но­то фла­мен­ко на Фер­нан­до Ле­он Ва­сев.

Зла­т­ни ме­да­ли и ку­пи бя­ха при­съ­де­ни още на тан­ци­те в раз­дел „Кла­си­ка”: „По­ло­нез”, „Се­ре­на­да”, „Валс” и „То­ка­та и фу­га”. При ха­ра­к­тер­ни­те тан­ци от­но­во с пър­ви ме­с­та бя­ха от­ли­че­ни „Та­ран­те­ла”, „Ка­тю­ша”, „Ин­дий­с­ки танц” и „Бе­рьо­з­ка”. При съ­в­ре­мен­ни­те тан­ци зла­то­то взе­ха хо­ре­о­г­ра­фи­и­те „Са­мо­ди­ви”, „Бу­ря”, „Last moment” и „Dead silence”.

При­съ­де­ни бя­ха и три кво­ти за уча­с­тие в Кон­ти­нен­тал­на­та олим­пи­а­да в Со­лун, Гър­ция за тан­ци­те „По­ло­нез”, „Бе­рьор­з­ка” и „Martinete” на Фер­нан­до Ле­он Ва­сев.

Се­в­да­ли­на Стой­че­ва: „Две­те с г-жа Ма­кар­на­ян сме из­к­лю­чи­тел­но до­вол­ни от пре­к­ра­с­но­то пре­д­с­та­вя­не на де­ца­та и от до­с­той­но оце­не­ния ни общ труд. За нас е ва­ж­но, че въз­хи­ти­х­ме та­ки­ва про­фе­си­о­на­ли­с­ти от ме­ж­ду­на­ро­д­но ни­во. По­з­д­ра­вя­ва­ме мал­ки­те и го­ле­ми мо­ми­че­та и Фер­нан­до за ус­пе­ха и се на­дя­ва­ме още мно­го пъ­ти да ни раз­п­ла­к­ват от ра­дост и гор­дост!”.

Да­ни­е­ла Мар­че­ва – ди­ре­к­тор на Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще: “Тър­го­ви­ще с пра­во мо­же да се гор­дее със сво­я­та Ба­ле­т­на фор­ма­ция! Из­к­лю­чи­тел­но е при­я­т­но да си сред пу­б­ли­ка­та в за­ла­та и да чу­ваш не­е­д­но­к­ра­т­но: “Тър­го­ви­ще при­б­ра вси­ч­ко­то зла­то на кон­кур­са! Ве­ли­ко­ле­пен съ­с­тав – Ба­ле­т­на фор­ма­ция „Тър­го­ви­ще”! Сва­лям ша­п­ка на хо­ре­о­г­ра­фа на съ­с­та­ва – Се­в­да­ли­на Стой­че­ва! Ед­на бъл­гар­ка да по­с­та­ви ру­с­ки танц! “Бе­ре­з­ка”- хо­ро­во­ден  танц – 36 мо­ми­че­на­та на сце­на, Бра­во! Бра­во,Тър­го­ви­ще !”.

А мал­ко по-къ­с­но, на офи­ци­ал­ния па­рад на уча­с­т­ни­ци­те в олим­пи­а­да­та, пре­д­с­та­ви­те­лят на по­сол­с­т­во­то на Ру­сия , при­ве­т­с­т­вай­ки уча­с­т­ни­ци­те от Бъл­га­рия , Сър­бия , Гър­ция, Ита­лия, ка­за : “Спе­ци­ал­но ис­кам да по­з­д­ра­вя ба­ле­т­ния съ­с­тав от Тър­го­ви­ще за тан­ца “Бе­ре­з­ка”! Чу­де­с­ни бя­ха! По­вяр­вай­те, при тол­ко­ва ком­п­ли­мен­ти и то­п­ли ду­ми от жу­ри и го­с­ти , удо­в­ле­т­во­ре­ни­е­то е го­ля­мо. По­чу­в­с­т­ва­х­ме го вси­ч­ки! Бла­го­да­ря на ро­ди­те­ли­те , ко­и­то и там, в за­ла­та , ни по­д­к­ре­пя­ха, на вси­ч­ки де­ца от ба­лет “Тър­го­ви­ще”,  на ръ­ко­во­ди­тел­ки­те , на це­лия екип на Мла­де­ж­кия дом за то­ва , че без “фан­фа­ри” и мно­го ду­ми , про­дъл­жа­ва­ме да за­щи­та­ва­ме ав­то­ри­те­та на кла­си­че­с­кия ба­лет  и на гра­да ни!”

Ед­но­в­ре­мен­но с олим­пи­а­да­та, Ба­ле­т­на фор­ма­ция “Тър­го­ви­ще” уча­с­т­ва в Тан­цов фе­с­ти­вал „Да тан­цу­ва­ме за­е­д­но”, ор­га­ни­зи­ран от Те­о­до­ра Бай­че­ва, би­в­ша въз­пи­та­ни­ч­ка на фор­ма­ци­я­та, в мо­мен­та ръ­ко­во­ди­тел на Тан­цо­во сту­дио „Тер­п­си­хо­ра” в Со­фия. Ба­лет „Тър­го­ви­ще” по­лу­чи гра­мо­ти и ме­да­ли за де­ца­та, ку­па за ця­ло­с­т­но пре­д­с­та­вя­не и кво­та за уча­с­тие в ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс в Ниш, Сър­бия.

ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *