ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ МОЖЕМ ДА СМЕНИМ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

До края на ме­сец де­кем­в­ри здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца мо­гат да сме­нят ли­ч­ния си ле­кар, ка­то се ре­ги­с­т­ри­рат при нов об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (ОПЛ), на­по­м­нят от РЗОК-Тър­го­ви­ще.

Та­ка­ва пре­ре­ги­с­т­ра­ция мо­же се из­вър­ш­ва два пъ­ти го­ди­ш­но – през ме­се­ци­те юни и де­кем­в­ри. Те­зи, ко­и­то же­ла­ят да го на­п­ра­вят, тря­б­ва да пре­д­с­та­вят на но­во­и­з­б­ра­ния ме­дик здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на­та си кни­ж­ка; тре­тия ек­зем­п­ляр от ре­ги­с­т­ра­ци­он­на­та фор­ма за пър­во­на­ча­лен из­бор на об­що­п­ра­к­ти­ку­ващ ле­кар (в слу­чай, че не при­те­жа­ват здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на кни­ж­ка); и по­пъл­нен ре­ги­с­т­ра­ци­о­нен фор­му­ляр за по­с­то­я­нен из­бор. Об­що­п­ра­к­ти­ку­ва­щи­ят ле­кар е длъ­жен да ока­з­ва ме­ди­цин­с­ка по­мощ на здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те ли­ца от да­та­та, на ко­я­то е осъ­ще­с­т­вен из­бо­ра.

При про­мя­на на на­с­то­я­щия ад­рес, здра­в­но­о­си­гу­ре­ни­те имат пра­во на нов из­бор на ле­кар, без то­ва да е об­вър­за­но със срок. Вре­мен­но пре­би­ва­ва­щи от един до пет ме­се­ца из­вън здра­в­ния си ра­йон, мо­гат да на­п­ра­вят вре­ме­нен из­бор със спе­ци­а­лен фор­му­ляр.

За пре­ре­ги­с­т­ра­ци­я­та не е ну­ж­но здра­в­но­о­си­гу­ре­но­то ли­це да се от­пи­с­ва от ли­с­та­та на до­се­га­ш­ния си ли­чен ле­кар. То­ва, ка­к­то и вклю­ч­ва­не­то в па­ци­ен­т­с­ка­та ли­с­та на но­во­и­з­б­ра­ния ле­кар, се из­вър­ш­ва по слу­же­бен път от ра­йон­на­та здра­в­но­о­си­гу­ри­тел­на ка­са.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *