НОВ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЩЕ ПОДОБРЯВА КАЧЕСТВОТО НА ЛЕЧЕНИЕ В МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ

Ед­ва ли в Бъл­га­рия има по­до­бен пре­це­дент- ед­на бол­ни­ца и око­ло нея тол­ко­ва мно­го раз­п­ръ­с­на­ти  сгра­ди / на па­ви­ли­о­нен при­н­цип, на сним­ки­те/.

Встра­ни от ос­но­в­но­то тя­ло на тър­го­ви­щ­ко­то бол­ни­ч­но за­ве­де­ние се на­ми­рат: Ми­к­ро­би­о­ло­ги­ч­на­та ла­бо­ра­то­рия / дъ­лъг пре­ход за вся­ко из­с­ле­д­ва­не/ , го­ди­ни на­ред Вто­ро въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние се по­ме­ща­ва в от­да­ле­че­на сгра­да, съ­що­то се от­на­ся и за от­де­ле­ни­е­то по Хе­мо­ди­а­ли­за. Та­зи от­да­ле­че­ност на от­де­ле­ни­я­та не­съм­не­но съ­з­да­ва не­у­до­б­с­т­ва и  пре­чи на ця­ло­с­т­ния ле­че­б­но-ди­а­г­но­с­ти­чен про­цес, за­т­ру­д­ня­ва ра­бо­та­та и на пер­со­на­ла, и па­ци­ен­ти­те. То­ва е един от­ко­ле­шен не­ре­шен про­б­лем, кой­то стои пред МБАЛ-Тър­го­ви­ще.  По­ра­ди та­зи при­чи­на Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на МБАЛ-Тър­го­ви­ще е раз­ра­бо­ти­ло Иде­ен про­ект /вхо­ди­ран в Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то с да­та 1 но­ем­в­ри/ с ПРЕ­Д­ЛО­ЖЕ­НИЕ да се из­г­ра­ди ед­но но­во кри­ло на бол­ни­ч­на­та сгра­да, ко­е­то ще об­х­ва­ща 4 на­д­зем­ни и един при­зе­мен етаж. Пре­д­ло­же­ни­е­то е те да бъ­дат раз­пре­де­ле­ни по сле­д­ния на­чин: на пър­вия етаж ще се по­ме­ща­ва от­де­ле­ни­е­то по Хе­мо­ди­а­ли­за, на вто­рия-Ми­к­ро­би­о­ло­ги­ч­на­та ла­бо­ра­то­рия, на тре­тия- Вто­ро въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние / на ета­жа на Пър­во въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние/, плюс един етаж за ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та. А вси­ч­ко то­ва е въз­мо­ж­но да се слу­чи след ос­во­бо­ж­да­ва­не­то на  за­д­на­та сгра­да на бол­ни­ца­та , къ­де­то ще бъ­дат из­г­ра­д­ни и съ­о­т­ве­т­ни­те ета­жи. На мя­с­то­то на Вто­ро въ­т­ре­ш­но от­де­ле­ние се пре­д­ла­га да се пре­ме­с­ти Пси­хи­а­т­ри­ч­но­то от­де­ле­ние, ко­е­то го­ди­ни на­ред се по­ме­ща­ва в дър­ве­ни ба­ра­ки и ну­ж­да­та би­то­ви­те ус­ло­вия тук  да бъ­дат про­ме­не­ни е во­пи­ю­ща/ ще при­по­м­ним, че на­с­ко­ро тук из­бу­х­на по­жар/.

В раз­ра­бо­те­ния от Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на МБАЛ-Тър­го­ви­ще про­ект иде­я­та е да се по­до­б­ри кон­фор­та на ця­ло­с­т­на­та ми­к­ро­с­ре­да и съ­т­ве­т­но, ка­че­с­т­во­то на ме­ди­цин­с­ко­то об­с­лу­ж­ва­не-  уто­ч­ни за „Зна­ме” д-р Иван Све­тул­ков, изп.ди­ре­к­тор на МБАЛ-Тър­го­ви­ще АД и един от ини­ци­а­то­ри­те и дви­га­те­ли­те на то­ва на­чи­на­ние.

Към про­е­к­та са при­ба­ве­ни и 140 сним­ки, вклю­чи­тел­но и с дрон.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *