НОВОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Пе­да­го­ги­че­с­ки­те спе­ци­а­ли­с­ти от Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” Тър­го­ви­ще про­ве­до­ха ква­ли­фи­ка­ци­о­нен се­ми­нар в град Ру­се на те­ма „Ра­бо­та с еле­к­т­ро­нен дне­в­ник”.

Про­г­ра­ма­та на се­ми­на­ра бе­ше съ­о­б­ра­зе­на с но­во­с­ти­те и тен­ден­ци­и­те в об­ла­ст­та на об­ра­зо­ва­ни­е­то, ка­к­то и със спе­ци­фи­ка­та на об­ра­зо­ва­тел­на­та ин­с­ти­ту­ция. По ин­те­ра­к­ти­вен на­чин Ане­та Ку­ма­но­ва – ди­ре­к­тор на учи­ли­ще­то, пре­зен­ти­ра те­ма­та, на­со­ч­вай­ки пе­да­го­зи­те към пра­к­ти­че­с­ка ра­бо­та, ре­ша­ва­не на ка­зу­си и от­го­во­ри на по­с­та­ве­ни въ­п­ро­си. Учи­те­ли по раз­ли­ч­ни уче­б­ни пре­д­ме­ти спо­де­ли­ха и до­б­ри пе­да­го­ги­че­с­ки пра­к­ти­ки – ин­те­ра­к­ти­в­ни ме­то­ди в об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес, ди­а­г­но­с­ти­ка на по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти на уче­ни­ци­те, це­ло­д­не­в­на ор­га­ни­за­ция на уче­б­ния про­цес, иден­ти­фи­ка­ция и раз­ви­тие на та­лан­т­ли­ви уче­ни­ци и др.

Обу­чи­тел­ни­ят се­ми­нар е вклю­чен в го­ди­ш­ния план за ква­ли­фи­ка­ция на Вто­ро СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов”. Вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци в не­го по­лу­чи­ха сер­ти­фи­ка­ти.

Йор­дан­ка Фи­ле­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *