ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Тър­го­ви­ще и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та ор­га­ни­зи­ра­ха ин­фор­ма­ци­он­на сре­ща, на ко­я­то бя­ха ра­зя­с­не­ни въз­мо­ж­но­с­ти­те за фи­нан­си­ра­не по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ино­ва­ции и кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ност” 2014-2020 г.

Об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков пре­д­с­та­ви офи­ци­ал­ни­те го­с­ти на сре­ща­та от гл. ди­ре­к­ция  “Ев­ро­пей­с­ки фон­до­ве за кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ност” – Хри­с­ти­ян Сул­та­нов – гла­вен ди­ре­к­тор, Или­я­на Или­е­ва – зам.-гла­вен ди­ре­к­тор и Му­с­та­фа Ча­у­шов – на­чал­ник се­к­тор. Имен­но те още в на­ча­ло­то на ин­фор­ма­ци­он­но­то съ­би­тие пре­д­ло­жи­ха на вни­ма­ни­е­то на при­съ­с­т­ва­щи­те в за­ла­та пре­зен­та­ция с ос­но­в­ни­те ак­цен­ти по ОП „Ино­ва­ции и кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ност” 2014-2020 г. и кон­к­ре­т­ни въз­мо­ж­но­с­ти за фи­нан­си­ра­не по нея. Ста­на яс­но, че до края на та­зи го­ди­на ще бъ­де от­во­ре­на про­це­ду­ра „По­до­б­ря­ва­не на про­из­во­д­с­т­ве­ния ка­па­ци­тет в мал­ки­те и сре­д­ни пре­д­п­ри­я­тия”, на­со­че­на към ми­к­ро, мал­ки и сре­д­ни пре­д­п­ри­я­тия. Фир­ми­те ще мо­гат да кан­ди­да­т­с­т­ват с про­е­к­ти от 100 000 лв до 1 млн лв, ка­то пре­дим­с­т­во ще имат то­ч­но те­зи, ко­и­то се ну­ж­да­ят от по­д­к­ре­па за да ста­нат по-кон­ку­рен­то­с­по­со­б­ни. Офи­ци­ал­ни­те го­с­ти пре­д­с­та­ви­ха още и кон­це­п­ци­я­та за из­по­л­з­ва­не на сре­д­с­т­ва­та от Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен ра­с­теж” 2014-2020 за про­це­ду­ра по ОПИК за по­д­к­ре­па на Ре­ги­о­нал­ни ино­ва­ци­он­ни цен­т­ро­ве.

„През сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще се от­во­ри про­це­ду­ра и за „Ди­ги­та­ли­за­ция на МСП” за про­е­к­ти на стой­ност от 50 000 лв до 200 000 ев­ро.Осо­бе­но ва­ж­но е да се от­бе­ле­жи, че фир­ми­те от об­ласт Тър­го­ви­ще ще по­лу­чат до­пъл­ни­тел­ни бо­нус то­ч­ки при кан­ди­да­т­с­т­ва­не”, по­со­чи­ха на сре­ща­та в Тър­го­ви­ще.

През 2019г. ще бъ­де от­во­ре­на про­це­ду­ра за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ „Сти­му­ли­ра­не вне­д­ря­ва­не­то на ино­ва­ции от съ­ще­с­т­ву­ва­щи пре­д­п­ри­я­тия”, по ко­я­то ще мо­гат да кан­ди­да­т­с­т­ват и го­ле­ми ком­па­нии. В ди­с­ку­си­я­та след пре­зен­та­ци­я­та се вклю­чи­ха кме­тът на Об­щи­на Тър­го­ви­ще д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, пре­д­с­та­ви­те­ли на би­з­не­са, ин­с­ти­ту­ци­и­те и др.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *