ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” -ОБНОВЕНО, МОДЕРНО,ПРЕКРАСНО ВЕЧЕ ОТВАРЯ ВРАТИ

Ве­ро­я­т­но в сря­да, 12 де­кем­в­ри, най-по­с­ле въз­пи­та­ни­ци­те на тър­го­ви­щ­ко­то Пър­во ос­но­в­но учи­ли­ще „Хр.Бо­тев” ще се за­вър­нат в об­но­ве­на­та сгра­да на сво­е­то шко­ло .

То бе­ше оча­к­ва­не, то бя­ха на­де­ж­ди и ме­ч­ти. И ето, че в на­ве­че­ри­е­то на Ко­ле­да мал­чу­га­ни­те ще се за­вър­нат в об­но­ве­ния си учи­ли­щен дом и то­ва ще бъ­де най-ща­с­т­ли­ви­ят им по­да­рък! В Ко­ле­ден и об­но­ви­те­лен дух раз­го­ва­ря­ме с ди­ре­к­то­ра Ди­ми­тър АЛЕ­К­СИ­ЕВ, кой­то ве­че 26 ле­та е на та­зи по­зи­ция. На­ми­ра­ме го в сгра­да­та на об­но­ве­но­то учи­ли­ще, къ­де­то те­кат до­вър­ши­тел­ни­те ра­бо­ти по на­на­ся­не­то и пре­ме­с­т­ва­не­то в но­вия школ­с­ки дом. За­по­ч­ва­ме раз­го­во­ра с го­ля­мо­то въл­не­ние, об­зе­ло  вси­ч­ки.

-Да, та­ка е, ог­ром­но е въл­не­ни­е­то и на учи­те­ли­те, и на те­х­ни­те въз­пи­та­ни­ци, и на ро­ди­те­ли­те…Вси­ч­ки по­ве­че от го­ди­на жи­вя­х­ме с та­зи го­ля­ма на­де­ж­да- да вле­зем в ед­но мно­го по-съ­в­ре­мен­но, мо­дер­но учи­ли­ще в уни­сон със съ­в­ре­мен­ни­те об­ра­зо­ва­тел­ни изи­с­к­ва­ния. И то­ва ве­че на­и­с­ти­на е факт.

-Г-н Але­к­си­ев, ако тря­б­ва да пре­зен­ти­ра­те ре­кон­с­т­ру­к­ци­я­та и мо­дер­ни­за­ци­я­та на та­зи 87-го­ди­ш­на учи­ли­щ­на сгра­да, как ще из­г­ле­ж­да та­зи ин­фор­ма­ция?

-С ед­на ду­ма-ОБ­НО­ВА НА ВСИ­Ч­КО В УЧИ­ЛИ­ЩЕ­ТО- на­п­ра­ве­на е пъл­на по­д­мя­на на вси­ч­ки си­с­те­ми- еле­к­т­ри­че­с­ка, В и К, от­во­д­ни­тел­на, до­ба­ве­на е но­ва звън­че­ва ин­с­та­ла­ция, но­во по­жа­ро­и­з­ве­с­тя­ва­не, ка­бел­на мре­жа за Ин­тер­нет за вси­ч­ки­те 30 уче­б­ни стаи, про­ти­во­зе­ме­т­ръ­с­но ук­ре­п­ва­не на сгра­д­та, тор­к­ре­ти­ра­не на вся­ка сте­на, но­ва по­к­ри­в­на кон­с­т­ру­к­ция, вън­ш­но са­ни­ра­не със за­па­з­ва­не на ар­хи­те­к­тур­ни­те осо­бе­но­с­ти на сгра­да­та. Въ­т­ре­ш­ни­ят двор е из­ця­ло об­но­вен /с от­к­ри­та сце­на, с фи­т­нес пло­ща­д­ка/, вън­ш­ни­ят двор съ­що е ре­мон­ти­ран, с ма­лък те­ни­с­корт, със зе­ле­ни пло­щи. Из­г­ра­де­ни са 4 съ­в­ре­мен­ни ком­пю­тър­ни ка­би­не­та, обо­ру­д­ва­ни с но­ва те­х­ни­ка, раз­по­ла­га­ме с 10 го­ле­ми ин­те­ра­к­ти­в­ни дъ­с­ки, в ко­ри­до­ри­те са раз­по­ло­же­ни смарт­те­ле­ви­зо­ри за пре­зен­ти­ра­не на учи­ли­щ­ни изя­ви, раз­по­ла­га­ме съ­що с „ум­на” кла­с­на стая, ко­я­то е мо­бил­на, сна­б­де­нае с 30 та­б­ле­та. Но­ва­та ак­то­ва за­ла е стра­хо­т­на! Фи­з­кул­тур­ни­те ни са­ло­ни ве­че са с мо­дер­на вен­ти­ла­ци­он­на си­с­те­ма…

-Вси­ч­ко ми­ри­ше на но­во, вси­ч­ко е мо­дер­но, съ­в­ре­мен­но…, за вся­ка ед­на от те­зи при­до­би­в­ки мо­же да се на­пи­ше от­де­лен ма­те­ри­ал. Са­мо де­то не е пре­д­ви­ден и един за­к­рит плу­вен ба­се­ин….

-A,а..то­ва ще го има­ме пред вид през сле­д­ва­щия об­но­ви­те­лен пе­ри­од ,през ид­ни­те го­ди­ни /смее се/….

-Свър­ше­на е ог­ром­на ра­бо­та, а ка­к­ва е стой­но­ст­та на то­зи ре­монт?

-Око­ло 5 млн.ле­ва / с вклю­че­но ДДС/.

-Дни пре­ди офи­ци­ал­но­то за­по­ч­ва­не на уче­б­ни­те за­ня­тия в об­но­ве­на­та сгра­да, ка­к­ви са на­с­т­ро­е­ни­я­та сред но­во­дом­ци­те- сред ко­ле­к­ти­ва, сред уче­ни­ци­те?

-Вси­ч­ки тре­пе­т­но оча­к­ват да се пре­ме­с­тим най-по­с­ле в но­вия ни учи­ли­щен дом, де­ца­та тръ­п­нат в оча­к­ва­не та­зи се­д­ми­ца да си ук­ра­сят но­ви­те кла­с­ни стаи в ко­ле­д­но-но­во­го­ди­ш­на пре­мя­на, де­се­т­ки са гра­ди­в­ни­те идеи и пре­д­ло­же­ния на уче­ни­ци и учи­те­ли във вся­ко ед­но от­но­ше­ние. Убе­ден съм, че це­ли­ят то­зи ен­ту­си­а­зъм и по­зи­ти­вен за­ряд, ка­к­то и от­ли­ч­ни­те ус­ло­вия на би­ту­ва­не,  ще спо­мо­г­нат  за нор­ма­ли­зи­ра­не на уче­б­ния про­цес и ще до­ве­дат до по-ус­пе­ш­но­то обу­че­ние и въз­пи­та­ние на на­ши­те въз­пи­та­ни­ци.  

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *