НАШИ ДАРОВАНИЯ НА ЕДНА СЦЕНА С ВЕСЕЛИН МАРИНОВ

На 3 де­кем­в­ри ед­на въл­ше­б­на Ко­ле­да из­г­ря на сце­на­та в За­ла 1 на На­ци­о­нал­ни­я Дво­рец на Кул­ту­ра­та в сто­ли­ца­та. Дъл­го­о­ча­к­ва­ни­ят кон­церт на Ве­се­лин Ма­ри­нов за­ля 4- хи­ля­д­на­та пу­б­ли­ка с ко­ле­ден дух и на­с­т­ро­е­ние.

За­е­д­но с пе­ве­ца на пре­к­ра­с­на­та сце­на из­ля­зо­ха и дру­ги мла­ди и по -го­ле­ми из­пъл­ни­те­ли. Иде­я­та за съ­в­ме­с­т­но из­пъл­не­ние на пе­сен­та “До­б­ро­та” със мал­ки­те та­лан­т­ли­ви де­ца на Му­зи­кал­на шко­ла “Но­ви Гла­со­ве” е из­ця­ло на Ве­се­лин Ма­ри­нов. Той сле­ди от ня­кол­ко го­ди­ни дей­но­ст­та на шко­ла­та и из­ця­ло се до­ве­ри за Ко­ле­д­ни­я си кон­церт в НДК на въз­пи­та­ни­ци­те на Де­си Стан­ко­ва. Та­ка 14 та­лан­т­ли­ви пе­в­ци от шко­ла­та от­пъ­ту­ва­ха за зна­ме­ни­ти­ят спе­к­та­къл на зве­з­д­ни­ят Ве­се­лин Ма­ри­нов.  Вси­ч­ко бе на мно­го ви­со­ко ор­га­ни­за­ци­он­но ни­во. Еки­път на г-н Ма­ри­нов е из­г­ра­ден от про­фе­си­о­на­ли­с­ти в бран­ша и то­ва си про­ли­ча на са­ми­я кон­церт, а имен­но – не­го­во­то бе­зу­п­ре­ч­но про­ти­ча­не. Две На­ци­о­нал­ни ме­дии – bTV и Пла­не­та TV за­с­не­ха и ще из­лъ­чат спе­к­та­къ­ла на Бъ­д­ни ве­чер и Ко­ле­да.

„Бла­го­да­рим за по­ка­на­та на именития Ве­се­лин Ма­ри­нов. Та­зи ко­ле­д­на из­не­на­да за нас бе не­що не­о­ча­к­ва­но и не­при­ну­де­но. Две се­д­ми­ци има­х­ме вре­ме да се съ­бе­рем, кон­цен­т­ри­ра­ме, ре­пе­ти­ра­ме и пре­о­до­ле­ем пси­хи­че­с­ка­та ба­ри­е­ра – За­ла 1 на НДК. За ут­вър­де­ни­те име­на в му­зи­кал­ни­я шоу би­з­нес та­зи за­ла оз­на­ча­ва ка­че­с­т­во, ав­то­ри­тет, кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во и най-ве­че от­го­вор­ност. Не е ле­с­но де­ца да се из­п­ра­вят пред 4000 пре­пъл­не­на за­ла, сто­ти­ци про­же­к­то­ри, сце­на­ри­с­ти, ре­жи­сьо­ри, те­ле­ви­зи­он­ни ка­ме­ри, сце­ни­чен де­кор, по­д­ви­ж­на сце­на и вси­ч­ко се слу­ч­ва на жи­во. Гор­дея се с де­ца­та, с ко­и­то ра­бо­тя, за­що­то по­ка­за­ха, че 15- ча­сов ра­бо­тен ден е въз­мо­жен. Те осъ­з­на­ха, че зад 4 ми­ну­ти сце­ни­ч­на изя­ва сто­ят ча­со­ве по­д­го­то­в­ка, кон­цен­т­ра­ция и из­д­ръ­ж­ли­вост. За мен уча­с­ти­е­то ни в За­ла 1 на НДК бе твор­че­с­ки урок по пъ­тя на во­кал­на­та пе­да­го­ги­ка, по­же­ла­вам все по­ве­че из­пъл­ни­те­ли да про­тя­гат ръ­ка към по­д­ра­с­т­ва­щи­те мла­ди зве­з­ди на Бъл­га­рия, за­що­то за да има Ут­ре, тря­б­ва да се бо­рим да има Днес!” – разказа Де­си Стан­ко­ва.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *