МЛАДЕЖКИЯТ ДОМ ОБЯВЯВА КОНКУРС

Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще обявява ХХ-ти об­щин­с­ки кон­курс за твор­че­с­т­во „СЛО­ВО И БА­Г­РА” 2019 /за есе, раз­каз, съ­чи­не­ние/

Те­ма: „Ме­ч­та­ние за бъ­де­ще с уха­ние”

Ка­к­во ме­ч­та­еш да бъ­де бъ­де­ще­то ти и то­ва на тво­и­те връ­с­т­ни­ци? Ухае ли бъ­де­ще­то, тво­е­то или то­ва на ге­роя в твоя раз­каз? Как го усе­щаш сил­но и яс­но или ед­ва до­ло­ви­мо, но чер­та­е­що ли­ч­но твоя път? Ка­к­во ис­каш да от­не­меш и ка­к­во да до­ба­виш към то­ва уха­ние? Бъ­ди ме­ч­та­та си, вло­жи в нея сво­я­та ми­съл, тър­си своя сми­съл! От теб за­ви­си – ти си!

Це­ли на кон­кур­са:  

*  Да сти­му­ли­ра твор­че­с­ко­то ми­с­ле­не на мла­ди­те хо­ра

*  Да бъ­де фо­рум за изя­ва на мла­ди твор­ци  *  Да от­к­ри­ва но­ви та­лан­ти Ре­г­ла­мент на кон­кур­са: v Пра­во на уча­с­тие имат вси­ч­ки уче­ни­ци от VII до XII клас. v Оце­ня­ва­не­то ще бъ­де из­вър­ше­но в 2 въз­ра­с­то­ви гру­пи: пър­ва въз­ра­с­то­ва гру­па – VII – IX клас; вто­ра въз­ра­с­то­ва гру­па – X- XII клас v Ли­те­ра­тур­ни­те твор­би да бъ­дат до 3 пе­ча­т­ни стра­ни­ци. v Твор­ба­та да е ав­тор­с­ка, да е ли­ч­на ин­тер­п­ре­та­ция по за­да­де­на­та те­ма, да е но­си­тел на ли­ч­но­с­т­ни­те по­с­ла­ния на ав­то­ра!

Кри­те­рии за оцен­ка: v Ка­че­с­т­во и ори­ги­нал­ност на те­к­с­та v Стил Ли­те­ра­тур­ни­те твор­би ще се оце­ня­ват от ком­пе­тен­т­но жу­ри. От­ли­че­ни­те уча­с­т­ни­ци в кон­кур­са ще по­лу­чат гра­мо­ти и пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди.

За­к­лю­чи­тел­ни­ят етап на кон­кур­са „Сло­во и ба­г­ра” и на­г­ра­ж­да­ва­не­то ще се съ­с­то­ят в края на ме­сец фе­в­ру­а­ри.

Из­п­ра­щай­те твор­би­те на e-mail: cmditrg@gmail.com  тел.: 0601/6-57-19;  6-51-74; 6-52-14 Кра­ен срок за из­п­ра­ща­не на твор­би­те:19 фе­в­ру­а­ри 2019 г. Все­ки уча­с­т­ник да на­пи­ше в края на твор­ба­та три­те си име­на, учи­ли­ще, клас и те­ле­фон за връ­з­ка!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *