ГРЕЙНА КОЛЕДНАТА ЕЛХА

На пра­з­ни­ч­ния Ни­кул­ден Тър­го­ви­ще грей­на в раз­но­ц­ве­т­ни ко­ле­д­ни све­т­ли­ни.

Об­щи­на Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра тър­же­с­т­ве­на про­г­ра­ма по то­зи по­вод, ко­я­то за­по­ч­на с из­пъл­не­ния на Ду­хо­вия ор­ке­с­тър, с ди­ри­гент Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва.Те­а­т­рал­на къ­ща „Ма­ри­е­та и Ма­ри­о­не­та” от Со­фия за­ба­в­ля­ва­ха най-мал­ки­те уча­с­т­ни­ци в пра­з­ни­ка с ку­к­ле­но шоу, а 9-го­ди­ш­на­та Еле­на До­б­ре­ва от Му­зи­кал­на шко­ла „Но­ви гла­со­ве” пле­ни сър­ца­та на пу­б­ли­ка­та с пе­сен­та „All I want for Christmas is you”.

Во­кал­на гру­па „Про­тайм” и при­я­те­ли пре­д­с­та­ви­ха ав­тор­с­ка­та пе­сен по сти­хо­т­во­ре­ни­е­то на Иван Ва­зов „Аз съм бъл­гар­че”, ко­я­то е сред фи­на­ли­с­ти­те на На­ци­о­нал­ния фе­с­ти­вал за но­ви де­т­с­ки пе­с­ни „Де­т­с­ка ме­ло­дия на го­ди­на­та”.

До сце­на­та пред об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция бе обо­со­бен и кът с по­щен­с­ка ку­тия за по­с­ла­ния и по­же­ла­ния от тър­го­ви­щен­ци по слу­чай пре­д­с­то­я­щи­те пра­з­ни­ци. Най-ак­ти­в­ни в та­зи ини­ци­а­ти­ва бя­ха де­ца­та и тий­ней­джъ­ри­те, ко­и­то спо­де­ли­ха же­ла­ни­я­та си вър­ху цве­т­ни кар­ти­ч­ки. Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Об­щи­на Тър­го­ви­ще и об­ла­с­т­на ад­ми­ни­с­т­ра­ция съ­що се вклю­чи­ха със свои по­с­ла­ния в ори­ги­нал­на­та идея.

Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров при­ве­т­с­т­ва го­с­ти­те на об­що­г­ра­д­с­ко­то тър­же­с­т­во, по­же­ла­вай­ки им не­за­б­ра­ви­ми ко­ле­д­ни и но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци, из­пъл­не­ни с до­б­ро­та, по­ло­жи­тел­ни емо­ции и ща­с­т­ли­ви ми­го­ве с най-бли­з­ки­те.

Вси­ч­ки за­е­д­но от­б­ро­и­ха ми­ну­ти­те до ми­га, в кой­то грей­на Ко­ле­д­на­та ел­ха на пло­щад „Сво­бо­да” и вси­ч­ки пра­з­ни­ч­ни све­т­ли­ни в це­лия град.   

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *