В ТАЗИ ПРИКАЗНА ВЕЧЕР…

„В та­зи при­ка­з­на ве­чер” бе оза­г­ла­вен ко­ле­д­ни­ят кон­церт на ВИС „Зла­т­ни за­ри” и ВИС „Бо­жур” с ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел Съ­би­на Ге­ор­ги­е­ва.

Два­та съ­с­та­ва бя­ха по­д­го­т­ви­ли за сво­я­та пу­б­ли­ка ед­ни от най-до­б­ри­те си из­пъл­не­ния в жан­ра на ста­ра­та гра­д­с­ка пе­сен. Ос­вен то­ва пре­д­с­та­ви­ха и нов ре­пер­то­ар на ко­ле­д­но-но­во­го­ди­ш­на те­ма­ти­ка, с ко­е­то на­п­ра­ви­ха на­с­т­ро­е­ни­е­то на пу­б­ли­ка­та в ка­фе-за­ла­та на ОНЧ „На­пре­дък-1864″ по-пра­з­ни­ч­но и ве­д­ро.

Гла­со­ве­те на да­ми­те в съ­з­ву­чие с пре­к­ра­с­на­та ки­та­ра, на ко­я­то сви­ре­ше Ма­рин На­нов, то­но­ве­те на пи­а­но­то, зад ко­е­то гра­ци­о­з­но сто­е­ше Ру­ме­на Ан­ге­ло­ва – Шир­ко­ва и аком­па­ни­мен­та на Ра­д­ка Ко­ле­ва с ако­ре­де­о­на из­г­ра­ди­ха ве­чер­та със стил, хар­мо­ния и пра­з­ни­ч­ност. Ую­т­на­та ат­мо­с­фе­ра бе до­пъл­не­на от ук­ра­се­на­та за­ла, в ко­я­то све­т­ли­ни­те на ел­ха­та раз­но­ц­ве­т­но гре­е­ха, а да­ми­те от два­та съ­с­та­ва и те­х­ния ка­ва­лер бла­го­да­ри­ха на ор­га­ни­за­то­ри­те от ОНЧ за спе­ци­ал­но­то от­но­ше­ние и по­д­к­ре­па. За­ла­та бе пъл­на, а ап­ло­ди­с­мен­ти­те – за­с­лу­же­ни. За чи­та­те­ли­те на в-к „Зна­ме” ръ­ко­во­ди­те­лят на гру­пи­те Съ­би­на Ге­ор­ги­е­ва спо­де­ли, че из­п­ра­щат ед­на мно­го ус­пе­ш­на в твор­че­с­ки план го­ди­на, с на­г­ра­ди от кон­кур­си, с  две за­д­г­ра­ни­ч­ни уча­с­тия, съ­б­ра­ни по­ло­жи­тел­ни емо­ции и с но­ви идеи за му­зи­кал­ни про­е­к­ти през но­ва­та 2019.

„По­же­ла­вам на на­ши­те гру­пи, на при­я­те­ли­те и по­чи­та­те­ли­те ни, на ва­ши­те чи­та­те­ли най-ве­че здра­ве. Не­ка то ни во­ди на­пред, за да се лю­бу­ва­ме на из­ку­с­т­во­то във вси­ч­ки­те му фор­ми. Не­ка ви­на­ги но­сим му­зи­ка­та в сър­ца­та и ду­ши­те си, а с нея да на­п­ра­вим пре­д­с­то­я­щи­те пра­з­ни­ч­ни дни – при­ка­з­ни”, по­же­ла с ши­ро­ка ус­ми­в­ка на ли­це­то Съ­би­на Ге­ор­ги­е­ва.

Симона АЛЕКСИЕВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *