ВАЖНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И ФАКТИ ОТ НОИ

Из­п­ла­ща­не­то на пен­си­и­те за ме­сец де­кем­в­ри от ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще за­по­ч­на на 7 де­кем­в­ри и ще при­к­лю­чи на 19 де­кем­в­ри (сря­да).

За­е­д­но с пен­си­и­те, ще бъ­де из­п­ла­те­на и ед­но­к­ра­т­на до­пъл­ни­тел­на су­ма в раз­мер на 40,00 лв. на 24 795 пен­си­о­не­ри, на ко­и­то пен­си­я­та или сбо­рът от пен­си­и­те, за­е­д­но с до­ба­в­ки­те и ком­пен­са­ци­и­те към тях за ме­сец де­кем­в­ри 2018 г., е в раз­мер до 348,00 лв. вклю­чи­тел­но.  За обе­к­ти­ви­зи­ра­не на раз­но­с­т­ран­на­та и от­го­вор­на дей­ност на ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще, пре­д­с­та­вя­ме на об­ще­с­т­ве­но­ст­та ня­кои ва­ж­ни ста­ти­с­ти­че­с­ки дан­ни и фа­к­ти, свър­за­ни с ос­но­в­ни­те фун­к­ции на ин­с­ти­ту­та: ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще из­п­ла­ща пен­си­и­те и до­ба­в­ки към тях на 34 128 броя пен­си­о­не­ри, ка­то за м. де­кем­в­ри  2018 г. об­ща­та су­ма на пен­си­и­те, ко­и­то ще бъ­дат из­п­ла­те­ни е 10 345 790,15 лв. Сре­д­ни­ят раз­мер на по­лу­ча­ва­ни­те пен­сии и до­ба­в­ки за жи­те­ли­те на Тър­го­ви­щ­ка об­ласт е 303,15 лв. Об­що 16 542 гра­ж­да­ни по­лу­ча­ват сво­и­те пен­сии чрез по­щен­с­ки­те стан­ции, а 17 586 – чрез бан­ко­ви ин­с­ти­ту­ции. През пър­ви­те еди­на­де­сет ме­се­ца на 2018 г. в ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще са при­е­ти об­що 3 531 броя за­я­в­ле­ния на гра­ж­да­ни за от­пу­с­ка­не на но­ви пен­сии и до­ба­в­ки, а за из­ме­не­ние и пре­из­чи­с­ля­ва­не на ве­че от­пу­с­на­ти пен­сии – об­що 2 110. (об­що 5 601). За съ­щия пе­ри­од са по­с­тъ­пи­ли и 126 броя за­я­в­ле­ния за пен­сии при при­ла­га­не на ев­ро­пей­с­ки ре­г­ла­мен­ти и ме­ж­ду­на­ро­д­ни до­го­во­ри в об­ла­ст­та на со­ци­ал­на­та си­гур­ност, по ко­и­то Бъл­га­рия е стра­на.

През пе­ри­о­да 01.01.2018 – 30.11.2018 г. слу­жи­те­ли­те от от­дел „Пен­сии” са по­с­та­но­ви­ли об­що 9 474 броя раз­по­ре­ж­да­ния за от­пу­с­ка­не, из­ме­не­ние, пре­из­чи­с­ля­ва­не, спи­ра­не, пре­к­ра­тя­ва­не, въ­зо­б­но­вя­ва­не и въз­с­та­но­вя­ва­не на пен­сии и до­ба­в­ки към тях, а та­ка съ­що, за про­дъл­жа­ва­не на сро­ка на ве­че из­п­ла­ща­ни ли­ч­ни пен­сии за ин­ва­ли­д­ност и на­с­ле­д­с­т­ве­ни пен­сии.

Все още мал­ци­на гра­ж­да­ни се въз­по­л­з­ват от въз­мо­ж­но­с­ти­те да по­да­ват за­я­в­ле­ния, свър­за­ни с пен­си­и­те по еле­к­т­ро­нен път с ква­ли­фи­ци­ран еле­к­т­ро­нен по­д­пис (КЕП) или с пер­со­на­лен иден­ти­фи­ка­ци­о­нен код (ПИК) и еди­нен гра­ж­дан­с­ки но­мер (ЕГН) през ин­тер­нет-стра­ни­ца­та на НОИ.

През 2018 г. от та­зи въз­мо­ж­ност са се въз­по­л­з­ва­ли ед­ва ше­с­ти­ма гра­ж­да­ни. За еди­на­де­сет­те ме­се­ца на 2018 г. от­но­с­но изя­с­ня­ва­не пра­ва­та, ста­ту­та, изи­с­к­ва­не на до­пъл­ни­тел­ни до­ку­мен­ти във връ­з­ка с при­к­лю­ч­ва­не на ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но­то про­из­во­д­с­т­во или из­п­ла­ща­не­то на пен­си­и­те, слу­жи­те­ли­те от се­к­тор „От­пу­с­ка­не на пен­сии” са съ­с­та­ви­ли 3 015 броя пи­с­ма, а от се­к­тор „Из­п­ла­ща­не на пен­сии” – 481 броя, об­що -3 496 пи­с­ма.

От кон­т­рол­ни­те ор­га­ни на ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще са из­вър­ше­ни 189 фи­нан­со­ви ре­ви­зии и 383 про­вер­ки. Съ­с­та­ве­ни са 9 броя ре­ви­зи­он­ни ак­то­ве за на­чет, 180 броя ре­ви­зи­он­ни за­пи­с­ки, 383 броя кон­с­та­ти­в­ни про­то­ко­ла и на оси­гу­ри­те­ли­те са да­де­ни 561 броя за­дъл­жи­тел­ни пре­д­пи­са­ния. За въз­с­та­но­вя­ва­не на не­о­с­но­ва­тел­но из­п­ла­те­ни су­ми за оси­гу­ри­тел­ни пла­ща­ния са из­да­де­ни 39 раз­по­ре­ж­да­ния на ос­но­ва­ние чл. 114 от КСО. При­е­ти са 24 броя де­к­ла­ра­ции за тру­до­ви зло­по­лу­ки, от тях осем са раз­с­ле­д­ва­ни. Из­да­де­ни са  22 броя раз­по­ре­ж­да­ния за при­з­на­ва­не на зло­по­лу­ка­та за тру­до­ва.

В ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще са при­е­ти 27 316 броя бол­ни­ч­ни ли­с­то­ве и 1 575 броя за­я­в­ле­ния-де­к­ла­ра­ции за из­п­ла­ща­не на па­ри­ч­ни обе­з­ще­те­ния и по­мо­щи. Из­п­ла­те­на­та су­ма по па­ра­г­ра­фи­те от­чи­та­щи пла­ща­ни­я­та от фонд ОЗМ е 9 732 466 лв. Из­п­ла­те­на­та су­ма по па­ра­г­ра­фи­те от­чи­та­щи пла­ща­ни­я­та от фонд ТЗПБ е 89 086 лв. За пе­ри­о­да от 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г. от ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще са из­п­ла­те­ни об­що 9 821 552 лв. за вре­мен­на не­ра­бо­то­с­по­со­б­ност и тру­до­у­с­т­ро­я­ва­не, за бре­мен­ност и ра­ж­да­не и от­г­ле­ж­да­не на мал­ко де­те и вре­мен­на не­ра­бо­то­с­по­со­б­ност в сле­д­с­т­вие на тру­до­ви зло­по­лу­ки. В ТП на НОИ – Тър­го­ви­ще са ре­ги­с­т­ри­ра­ни 2 619 за­я­ле­ния за от­пу­с­ка­не на па­ри­ч­ни обе­з­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца. Из­да­де­ни са 6 457 броя раз­по­ре­ж­да­ния.

За пе­ри­о­да 01.01.2018 г. – 30.11.2018 г. по бъл­гар­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во са из­п­ла­те­ни па­ри­ч­ни обе­з­ще­те­ния за без­ра­бо­ти­ца в раз­мер 8 565 476,70 лв. на 3 946 ли­ца. Сре­д­но па­ри­ч­но обе­з­ще­те­ние  – 453,08 лв.

ПЕ­ТЪР СТО­И­ЦОВ, директор на ТП на НОИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *