БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ЖЕСТ ОТ ФИРМА “МЕБЕЛ СТИЛ”

В на­ве­че­ри­е­то на един от най- све­т­ли­те хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци- Ко­ле­да, „Ме­бел Стил” ООД от­но­во до­ка­за же­ла­ни­е­то си да про­я­вя­ва сво­я­та кор­по­ра­ти­в­на со­ци­ал­на от­го­вор­ност и от­но­во ни по­ка­за, че е ед­на мо­дер­на и ев­ро­пей­с­ка фир­ма.

То­зи път ми­ло­сър­д­ни­ят жест е на­со­чен към на­ше­то бъ­де­ще- най- мал­ки­те ни съ­г­ра­ж­да­ни- въз­пи­та­ни­ци­те на вси­ч­ки 12 де­т­с­ки гра­ди­ни на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Тър­го­ви­ще. Вся­ко де­те, ко­е­то по­се­ща­ва де­т­с­ка гра­ди­на, ще по­лу­чи пъ­лен ком­п­лект спал­но бе­льо в ра­до­с­т­ни де­т­с­ки мо­ти­ви. Ини­ци­а­ти­ва­та ще про­те­че по­е­та­п­но до ме­сец май 2019 го­ди­на, ка­то пър­ви­те мал­ки къ­с­ме­т­лий­че­та бя­ха де­ца­та от де­т­с­ки гра­ди­ни „Ве­се­лу­ш­ко” и „Здра­вец”. Ръ­ко­во­д­с­т­во­то на  фир­ма „Ме­бел Стил” ООД не­е­д­но­к­ра­т­но е до­ка­з­ва­ло, че е съ­п­ри­ча­с­т­но ка­к­то към  по­т­ре­б­но­с­тите на хо­ра в риск и ну­ж­да, та­ка и към най- раз­ли­ч­ни кул­тур­ни и раз­в­ле­ка­тел­ни ини­ци­а­ти­ви. През из­ми­на­ва­ща­та го­ди­на на­г­ра­ди два­ма аби­ту­ри­ен­ти от по­по­в­с­ки­те про­фе­си­о­нал­ни гим­на­зии за по­с­ти­г­на­ти от­ли­ч­ни ре­зул­та­ти и ус­пе­хи. Не­от­да­в­на фир­ма­та бе­ше гла­вен спон­сор на фе­с­ти­ва­ла за ки­но и опе­ра­тор­с­ко май­с­тор­с­т­во „Зла­т­но­то око”, про­вел се в град По­по­во. С най- го­лям при­о­ри­тет оба­че се по­л­з­ват хо­ра­та, свър­за­ни с об­ра­зо­ва­ни­е­то. А кой би бил по- по­д­хо­дящ от мал­чу­га­ни­те, те­пър­ва на­в­ли­зай­ки в не­о­бя­т­ни­те де­б­ри на зна­ни­е­то!!!

И все та­ка в ду­ха на пре­д­с­то­я­щи­те пра­з­ни­ци ръ­ко­во­д­с­т­во­то на „Ме­бел Стил” ООД по­з­д­ра­вя­ва на пър­во мя­с­то сво­и­те ко­ле­ги, тру­де­щи се в три­те за­во­да на дру­же­с­т­во­то и се­мей­с­т­ва­та им, за­що­то ХО­РА­ТА СА НАЙ-ГО­ЛЯ­МА­ТА НИ ЦЕН­НОСТ!!! Сър­де­ч­ни по­же­ла­ния и на вси­ч­ки жи­те­ли и го­с­ти на град Тър­го­ви­ще, вси­ч­ки ра­бо­те­щи в Об­ласт Тър­го­ви­ще и те­х­ни­те се­мей­с­т­ва, же­ла­ем ра­дост, ус­ми­в­ки, про­с­пе­ри­тет и но­ви въз­мо­ж­но­с­ти през пре­д­с­то­я­ща­та 2019 го­ди­на!

Служителите на “Мебел стил” сами си изработиха украсата за конкурса. Ето и техните предложения:

dav

P(41)-11

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *