2 АКТА ЗА ПУШЕНЕ НА ЗАКРИТО

За­бо­ле­ва­е­мо­ст­та в об­ласт Тър­го­ви­ще е в нор­мал­ни­те за се­зо­на стой­но­с­ти.  Ос­т­ри­те за­раз­ни бо­ле­с­ти, ре­ги­с­т­ри­ра­ни за 5 дни на те­ри­то­ри­я­та на об­ласт Тър­го­ви­ще, вклю­ч­ват:

  • 7 на Ва­ри­це­ла;
  • 7 на Скар­ла­ти­на;
  • 2 на Ен­те­ро­ко­лит;
  • 1 на Епи­де­ми­чен па­ро­тит
  • 30 на ос­т­ри ре­с­пи­ра­тор­ни за­бо­ля­ва­ния. При те­кущ и те­ма­ти­чен кон­т­рол на ле­че­б­ни­те за­ве­де­ния за бол­ни­ч­на и из­вън­бол­ни­ч­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ са из­вър­ше­ни 53 про­вер­ки.

През пе­ри­о­да са из­вър­ше­ни  63 про­вер­ки на обе­к­ти с об­ще­с­т­ве­но пре­д­на­з­на­че­ние и на про­ду­к­ти и сто­ки със зна­че­ние за здра­ве­то на чо­ве­ка. За кон­с­та­ти­ра­ни на­ру­ше­ния са на­п­ра­ве­ни 3 пре­д­пи­са­ния.

При из­вър­ш­ва­не на съ­в­ме­с­т­ни но­щ­ни про­вер­ки с РУ на МВР по спа­з­ва­не на За­ко­на за здра­ве­то, са кон­с­та­ти­ра­ни на­ру­ше­ния на пъл­на­та за­б­ра­на за тю­тю­но­пу­ше­не на за­к­ри­ти об­ще­с­т­ве­ни ме­с­та. Съ­с­та­ве­ни са 2 ак­та на фи­зи­че­с­ки ли­ца – кли­ен­ти на за­ве­де­ния за хра­не­не и раз­в­ле­че­ния и 1 пре­д­пи­са­ние на уп­ра­ви­тел на за­ве­де­ние за съ­з­да­ва­не на пре­д­по­с­та­в­ки за тю­тю­но­пу­ше­не.                  РЗИ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *