РАБОТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

До 14 де­кем­в­ри 2018 г. /пе­тък/, вклю­чи­тел­но, ра­бо­то­да­те­ли­те ще мо­гат да по­да­ват за­я­в­ки за на­е­ма­не на без­ра­бо­т­ни ли­ца по Ком­по­нент ІІ на про­е­к­ти  „Обу­че­ния и за­е­тост” и “Обу­че­ния и за­е­тост за мла­ди­те хо­ра”.

С по­да­де­ни­те в три­ме­се­ч­ния пе­ри­од на при­ем за­я­в­ки се оча­к­ва да бъ­дат до­с­ти­г­на­ти за­ло­же­ни­те ин­ди­ка­то­ри и за­де­ле­ни­ят фи­нан­сов ре­сурс по два­та про­е­к­та, в ре­зул­тат на ко­е­то след та­зи да­та за­я­в­ки ня­ма да бъ­дат при­е­ма­ни. На­би­ра­не­то на за­я­в­ки за обу­че­ния и за­е­тост на без­ра­бо­т­ни ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния по Ком­по­нент II на два­та про­е­к­та за­по­ч­на на 15 ав­густ 2018 г., ка­то цел­та на ком­по­нен­та е да се да­де до­пъл­ни­тел­на въз­мо­ж­ност за ус­той­чи­ва за­е­тост на ед­на от най-уя­з­ви­ми­те гру­пи на па­за­ра на тру­да.

Про­е­к­ти­те се ре­а­ли­зи­рат с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си” 2014-2020. До края на ок­том­в­ри 2018 г. в стра­на­та са ре­ги­с­т­ри­ра­ни 193 499 не­а­к­ти­в­ни и без­ра­бо­т­ни ли­ца. От тях 13 876 са хо­ра с ув­ре­ж­да­ния, ка­то 728 са мла­де­жи на въз­раст до 29 г. вклю­чи­тел­но, а ли­ца­та над та­зи въз­раст са 13 148. Спо­ред из­вър­ше­ния от Аген­ци­я­та по за­е­то­ст­та ана­лиз на по­лу­че­ни­те до мо­мен­та за­я­в­ки по два­та про­е­к­та, се на­б­лю­да­ва по­ви­шен ин­те­рес от стра­на на та­зи це­ле­ва гру­па след стар­ти­ра­не на при­е­ма на за­я­в­ки за раз­к­ри­ва­не на сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та. Дан­ни­те от из­вър­ше­ния ана­лиз со­чат, че Аген­ци­я­та по за­е­то­ст­та има въз­мо­ж­но­ст­та да удо­в­ле­т­во­ри вси­ч­ки по­да­де­ни за­я­в­ки от ра­бо­то­да­те­ли от ре­а­лен се­к­тор и ин­с­ти­ту­ции на ме­с­т­но­то са­мо­у­п­ра­в­ле­ние. Към на­с­то­я­щия мо­мент по Ком­по­нент II на про­ект „Обу­че­ния и за­е­то­с­т­за мла­ди­те хо­ра” във вси­ч­ки об­ла­с­ти на стра­на­та са по­да­де­ни об­що 403 за­я­в­ки от ра­бо­то­да­те­ли за раз­к­ри­ва­не на 891 сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та за без­ра­бо­т­ни мла­де­жи с трай­ни ув­ре­ж­да­ния до 29 го­ди­ни вклю­чи­тел­но. Обу­че­ния по про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция и/или клю­чо­ва ком­пе­тен­т­ност ще пре­ми­нат 34 от мла­де­жи­те.

Склю­че­ни са 152 до­го­во­ра на об­ща стой­ност 4 393 089,42 лв. за раз­к­ри­ва­не на 273 ра­бо­т­ни ме­с­та. По Ком­по­нент II на про­ект „Обу­че­ния и за­е­тост” във вси­ч­ки об­ла­с­ти на стра­на­та са по­да­де­ни об­що 2352 за­я­в­ки за раз­к­ри­ва­не на 8688 сво­бо­д­ни ра­бо­т­ни ме­с­та за без­ра­бо­т­ни ли­ца с трай­ни ув­ре­ж­да­ния на въз­раст над 29 го­ди­ни. 1057 от ли­ца­та ще пре­ми­нат обу­че­ния по про­фе­си­о­нал­на ква­ли­фи­ка­ция и/или клю­чо­ва ком­пе­тен­т­ност. Към на­с­то­я­щия мо­мент са склю­че­ни 583 до­го­во­ра на об­ща стой­ност 27 493 092,68 лв. за раз­к­ри­ва­не на 1724 ра­бо­т­ни ме­с­та.                        Пре­с­цен­тър на Аген­ци­я­та по за­е­то­ст­та

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *