“ПОЛИЦАЯТ Е МОЙ ПРИЯТЕЛ И УЧИТЕЛ”

На­чал­ни­кът на РУ-Тър­го­ви­ще гл. инсп. Ста­ни­с­лав Стан­ков и на­чал­ни­кът на гру­па „Те­ри­то­ри­ал­на по­ли­ция” в уп­ра­в­ле­ни­е­то ст. инсп. Ки­рил Ки­ри­лов го­с­ту­ва­ха на па­ра­лел­ка пе­то­к­ла­с­ни­ци от II СУ „Проф. Ни­ко­ла Ма­ри­нов” в гр. Тър­го­ви­ще, ко­и­то ма­со­во се вклю­чи­ха в ед­на от дей­но­с­ти­те по про­г­ра­ма­та Де­т­с­ко по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние – кон­кур­са за ри­сун­ка на те­ма „По­ли­ца­ят е мой при­я­тел и учи­тел”.

На­чал­ни­кът на РУ-Тър­го­ви­ще бла­го­да­ри на уче­ни­ци­те за съ­п­ри­ча­с­т­но­ст­та им към пре­ван­ти­в­на­та ини­ци­а­ти­ва и ад­ми­ри­ра до­б­ро­то им по­з­на­ва­не на ос­но­в­ни от­ли­чи­тел­ни ат­ри­бу­ти, ко­и­то са ха­ра­к­тер­ни за дей­но­ст­та на слу­жи­те­ли­те и за про­фе­си­я­та по­ли­цай.

Пре­д­вид на­с­тъ­пи­ла­та зим­на ме­те­о­ро­ло­ги­ч­на об­с­та­но­в­ка той не про­пу­с­на да по­съ­ве­т­ва пе­то­к­ла­с­ни­ци­те с ог­лед на пъ­т­на­та им бе­зо­па­с­ност да се ог­ле­ж­дат вни­ма­тел­но, пре­ди да пре­се­кат ули­ч­но­то пла­т­но, осо­бе­но в ус­ло­ви­я­та на на­ма­ле­на ви­ди­мост.

На сре­ща­та при­съ­с­т­ва и учи­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во, ка­к­то и пре­по­да­ва­тел­ка­та на де­ца­та по изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во. Тя раз­ка­за, че уче­ни­ци­те се вклю­чи­ли в кон­кур­са с ог­ром­но же­ла­ние, а да обо­га­тят по­з­на­ни­я­та си за по­ли­цей­с­ка­та ра­бо­та мно­го им по­мо­г­на­ло и ско­ро­ш­но­то им го­с­ту­ва­не в тър­го­ви­щ­ко­то ра­йон­но уп­ра­в­ле­ние. Ри­сун­ки­те си по­д­го­т­ви­ли в рам­ки­те на два уче­б­ни ча­са.

Жу­ри в съ­с­тав по­ли­цей­с­ки слу­жи­те­ли и учи­те­ли в учи­ли­ще­то оп­ре­де­ли­ха три от ри­сун­ки­те, ко­и­то ще взе­мат уча­с­тие в На­ци­о­нал­ния кон­курс „По­ли­ца­ят е мой при­я­тел и учи­тел”. Вси­ч­ки ри­сун­ки от за­к­лю­чи­тел­ния етап на кон­кур­са ще бъ­дат из­ло­же­ни на це­ре­мо­ни­я­та „По­ли­цай на го­ди­на­та 2018 г.” и с тях ще бъ­де про­ве­ден бла­го­т­во­ри­те­лен търг.

Съ­б­ра­ни­те от тър­га сре­д­с­т­ва ще по­с­тъ­пят в На­ци­о­нал­на­та бла­го­т­во­ри­тел­на кам­па­ния за по­д­по­ма­га­не на де­ца­та на за­ги­на­ли­те и по­с­т­ра­да­ли­те при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ни­те си за­дъл­же­ния слу­жи­те­ли на МВР.

АНИ КРЪСТЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *