ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ НА Ф.”МЕБЕЛ СТИЛ”

В про­дъл­же­ние на 6 ме­се­ца ф.”Ме­бел СТИЛ” по­е­та­п­но ще да­ри спал­но бе­льо на вси­ч­ки де­т­с­ки гра­ди­ни в Об­щи­на Тър­го­ви­ще. То­зи да­ри­тел­с­ки жест е про­дъл­же­ние на кон­с­т­ру­к­ти­в­на­та фир­ме­на по­ли­ти­ка, на­со­че­на към по­д­по­ма­га­не на ре­ди­ца тър­го­ви­щ­ки ин­с­ти­ту­ции и со­ци­ал­ни зве­на. Пър­во­то да­ре­ние се пре­д­ви­ж­да да бъ­де на­п­ра­ве­но ут­ре, в Пър­ва де­т­с­ка гра­ди­на „Ве­се­лу­ш­ко”, за ко­е­то ме­ро­п­ри­я­тие „Зна­ме” ще раз­ка­же по­д­ро­б­но в сле­д­ва­щия брой.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *