ЗАСЕДАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация и чл. 17, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, председателят на ОбС Търговище СВИКВА

Заседание на Общински съвет Търговище на  29 ноември  2018 г. /четвъртък/ от 09.00 ч.  в Зала  “Христо Самсаров” на Общината при следния проект за ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Полагане на клетва от нов общински съветник

Докл.: инж. Хатидже Алиева

 1. Промени за трето тримесечие на 2018 г. по бюджета на Община Търговище за 2018 г.

Приложение                                                                  Докл.: д-р Дарин Димитров

 1.      Промени по бюджета на Община Търговище за 2018 г. 

Приложение                                                                   Докл.: д-р Дарин Димитров

 1. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2018 година

Докл.: инж. Митко Панайотов

 1. Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Търговище  

Приложение                                                                Докл.:    д-р Дарин Димитров

 1. Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на община Търговище

Приложение                                                                  Докл.: Емине Якубова

 1. Приемане на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на община Търговище

Приложение                                                                 Докл.: Рая Матева

 1. Провеждане на ИЗВЪНРЕДНО общо събрание на съдружниците на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. ТЪРГОВИЩЕ.  

Приложение                                                             Докл.:    д-р Дарин Димитров

 1. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Търговище, насрочено за 04.12.2018 г.   

Приложение                                                                Докл.: д-р Дарин Димитров

 1. Годишен отчет за 2017 г. по изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2015-2020 година”  

Приложение                                                              Докл.: д-р Дарин Димитров

 1.    Продължаване срока на Договор за възлагане управлението на „АДАПТ” ЕООД, гр. Търговище за шест месеца

Докл.: Валентин Велчев

 1. Даване на съгласие Община Търговище да подаде проектно предложение по оперативна програма „Добро управление”

Докл.: Валентин Велчев

 1. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот – публична общинска собственост – ул. „В. Петлешков”

Докл.: Валентин Велчев

 1. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот – публична общинска собственост – I ОУ „Христо Ботев”

Докл.: Валентин Велчев

 1. Предоставяне на безвъзмездно право на управление на имот – публична общинска собственост

Приложение                                                            Докл.: Валентин Велчев

 1. Учредяване на възмездно право на строеж на гаражи в кв. „Запад 3” град Търговище

Приложение                                                           Докл.: Валентин Велчев

 1. Продажба по чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински поземлени имоти, находящи се в землището на община Търговище.

Докл.: Валентин Велчев

 1. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ОП „БКС-Търговище”             

Докл.: Валентин Велчев

 1. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ул. „Богомил” 

Приложение                                                            Докл.: Валентин Велчев

 1. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – кв. „Въбел”

Докл.: Валентин Велчев

 1. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост на основание чл. 14, ал. 1 от ЗОС

 Приложение                                                            Докл.: Валентин Велчев

 1. Отмяна на т. 8 и т. 17 от Приложение към Решение № 4 по Протокол № 6 от 26.01.2012 г. на Общински съвет Търговище 

 Приложение                                                                   Докл.: Валентин Велчев

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 6 по Протокол № 42 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Търговище

Приложение                                                                    Докл.: Валентин Велчев

 1. Предварително съгласие за определяне на трасе и учредяване на вещни права върху имоти собствени или стопанисвани от Община Търговище

Приложение                                                                      Докл.: инж. Митко Панайотов

 1. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище” – част 2

Приложение                                                                 Докл.: инж. Митко Панайотов

 1. Годишен план за ползване, разпределение на дървесина за собствени нужди и продажба на дървесината, която ще се добива от горските територии – общинска собственост през 2019г. 

  Приложение                                                                Докл.: Емине Якубова

 1. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади на земеделски стопани-животновъди  на територията на Община Търговище

  Приложение                                                               Докл.: Емине Якубова

 1. Утвърждаване на промени в транспортната схема на Община Търговище

 Приложение                                                            Докл.: Емине Якубова

 1.  Изменение на Решение № 14 по Протокол № 2/ 26.11.2015 г. на Общински съвет – Търговище относно определяне представител на Общински съвет Търговище в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

Докл.: инж. Хатидже Алиева

 1. Изменение на Решение № 18 по Протокол № 11/ 28.07.2016 г. на Общински съвет – Търговище относно определяне на представители на Общински съвет Търговище за участие в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

Докл.: инж. Хатидже Алиева

 1. Изменение на Решение № 19 по Протокол № 11/ 28.07.2016 г. на Общински съвет – Търговище относно определяне на представител на Общински съвет Търговище за участие в Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Докл.: инж. Хатидже Алиева

 1. Промяна в състава на Постоянните комисии към Общински съвет Търговище

Докл.: инж. Хатидже Алиева

 

Заседания на Постоянните комисии

ТСУ и аграрна политика                       – 26.11.2018 г. –  14.00ч.- Зала “Хр. Самсаров”

Законност и опазване на обществения ред – 26.11.2018 г.– 15.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

Общ. собств., иконом. политика, финанси  – 26.11.2018 г. – 15.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

Образование и култура                     – 27.11.2018 г. – 13.00ч.-Зала “Хр. Самсаров”

 

Поканват се всички общински съветници, кметове и кметски наместници да присъстват и участват в работата на заседанието на ОбС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/инж. Хатидже Алиева/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *