ТЪРГОВИЩЕ СТАНА НОВ ГРАД

Над 5 млн. лв. за 5 обновени обекта

Офи­ци­ал­но бя­ха от­к­ри­ти об­но­ве­ни­те обе­к­ти по про­ект “Раз­ви­тие, об­но­вя­ва­не и мо­дер­ни­зи­ра­не на гра­д­с­ка­та сре­да в град Тър­го­ви­ще”.

Със сре­д­с­т­ва на стой­ност 5 414 289,55 лв.бя­ха ре­кон­с­т­ру­и­ра­ни и об­но­ве­ни 5 обе­к­та в Тър­го­ви­ще – ул.”Гла­д­с­тон” и ул.”Ве­ли­ко Тър­но­во”, ул. “Тре­ти март” от бул.”Трай­ко Ки­тан­чев” до връ­з­ка­та с око­ло­в­ръ­с­т­ния път, бул.”Сю­рен”, кръ­с­то­ви­ще за кръ­го­во дви­же­ние на бул.”Ми­т­ро­по­лит Ан­д­рей” и ул. “Поп Са­ва Ка­т­ра­фи­лов”, кв.”За­пад”2. За пет­те обе­к­та бя­ха ор­га­ни­зи­ра­ни це­ре­мо­нии, на ко­и­то кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, гл. инж. Ди­мо Ди­мов и се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва пре­ря­за­ха лен­ти­те за офи­ци­ал­ния край на про­е­к­та.

„На­ша­та гла­в­на цел бе чрез ця­ло­с­т­на ре­кон­с­т­ру­к­ция и об­но­вя­ва­не на те­зи обе­к­ти да съ­з­да­дем при­в­ле­ка­тел­на, ус­той­чи­ва и до­с­тъ­п­на гра­д­с­ка сре­да в Тър­го­ви­ще”, ка­за гл.инж. на Об­щи­на­та Ди­мо Ди­мов по вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция. Той по­д­ро­б­но раз­ка­за за из­вър­ше­ни­те дей­но­с­ти по про­е­к­та, вклю­ч­ва­щи ор­га­ни­за­ция, уп­ра­в­ле­ние и кон­т­рол, стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни ра­бо­ти, из­пъл­ни­те­ли, не­за­ви­сим стро­и­те­лен и ав­тор­с­ки на­д­зор, ка­к­то и въ­ве­ж­да­не­то на обе­к­ти­те в ек­с­п­ло­а­та­ция.

„На­п­ра­ве­но бе уши­ре­ние на пъ­т­ни­те пла­т­на на ули­ци­те, но­ви ас­фал­то­ви и тро­то­ар­ни на­с­тил­ки, озе­ле­ня­ва­не и мон­ти­ра­не на но­во ули­ч­но и алей­но ос­ве­т­ле­ние. В квар­тал „За­пад” 2 пък бя­ха бла­го­у­с­т­ро­е­ни 36 дка ме­ж­ду­б­ло­ко­ви про­с­т­ран­с­т­ва, а там бе из­г­ра­де­на и мул­ти­фун­к­ци­о­нал­на спор­т­на пло­ща­д­ка на от­к­ри­то”, обя­с­ни инж. Ди­мов.

При­по­м­ня­ме, че 4 460 510, 55 лв. от сре­д­с­т­ва­та са ев­ро­пей­с­ко фи­нан­си­ра­не, 787 148, 93 лв. – на­ци­о­нал­но фи­нан­си­ра­не и 166 630,07 лв. – от Об­щи­на Тър­го­ви­ще.

„Не­ка да са ни че­с­ти­ти но­ви­те обе­к­ти! Та­ки­ва ма­ща­б­ни ре­мон­ти от го­ди­ни не са пра­ве­ни, ра­д­вам се, че мо­жа­х­ме да ги осъ­ще­с­т­вим. Гор­дея се, че жи­ве­ем в един по-до­бър град, по-чист, с по-ху­ба­ви ули­ци.Има­ме още мно­го ра­бо­та, но сме ам­би­ци­ра­ни да на­п­ра­вим гра­да ни по-ху­бав и да се гор­де­ем с не­го”, за­я­ви гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров. Той из­ра­зи  бла­го­дар­ност към еки­па на про­е­к­та за ця­ла­та свър­ше­на ра­бо­та, за раз­ре­ша­ва­не­то на про­б­ле­ми­те в хо­да на дей­но­с­ти­те, към гра­ж­да­ни­те на Тър­го­ви­ще за тър­пе­ни­е­то по вре­ме на ре­мон­ти­те и не на по­с­ле­д­но мя­с­то към пре­ди­ш­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на Об­щи­на­та за по­с­та­ве­но­то на­ча­ло.

 „За ед­на го­ди­на Тър­го­ви­ще ста­на нов град. Най-го­ля­ма­та за­с­лу­га е на кме­та д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, без чи­и­то ве­що ръ­ко­во­д­с­т­во и ини­ци­а­ти­в­ност то­ва ня­ма­ше да се слу­чи. Убе­ден съм, че Тър­го­ви­ще ще ста­не още по-мо­де­рен град, а Об­щи­на­та и кме­та имат ви­зи­я­та за то­ва“, за­я­ви пред ме­ди­и­те об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков. В края на пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та вси­ч­ки при­зо­ва­ха за „не­при­ми­ри­мост към ван­дал­щи­на­та”, тъй ка­то ве­че има та­ки­ва про­я­ви на ня­кои от обе­к­ти­те.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *