ПАЛИТРА ОТ МЕДАЛИ

Па­ли­т­ра от ме­да­ли за Шко­ла­та за изо­б­ра­зи­тел­ни из­ку­с­т­ва при ЦПЛР-ОДК Тър­го­ви­ще от 48-я Ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс за де­т­с­ко твор­че­с­т­во-То­кио, Япо­ния. Йо­ан­на Сте­фа­но­ва Ни­ко­ло­ва-зла­тен ме­дал; Ре­нан Шю­к­рю­е­ва Ме­х­ме­до­ва – сре­бъ­рен ме­дал; Рая Де­я­но­ва Жи­в­ко­ва – брон­зов ме­дал.По­з­д­ра­в­ле­ния за пре­по­да­ва­те­ли­те Но­ра Ива­но­ва и Иве­лин Сто­я­нов. ОДК

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *