МИЛЕНА МИТОВА УДОСТОЕНА С ПРИ ЗА “МЛАД АГРОБИЗНЕСМЕН НА БЪЛГАРИЯ-2018″

Офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния на кон­кур­са  „Аг­ро­би­з­не­с­мен на го­ди­на­та” 2018 се съ­с­тоя на 13 но­ем­в­ри, в НДК, Со­фия. 

Той се ор­га­ни­зи­ра от в.”Бъл­гар­с­ки фер­мер”  за 28-ми път и от­ли­ча­ва най-до­б­ри­те в зе­ме­де­ли­е­то. С го­ле­мия приз та­зи го­ди­на бе удо­с­то­е­на Све­т­ла Сто­я­но­ва. От­ли­чи­е­то „Млад аг­ро­би­з­не­с­мен за 2018 г.” до­й­де в Тър­го­ви­ще, при Ми­ле­на Ми­то­ва-Бо­ри­со­ва. Тя е зо­о­ин­же­нер, со­б­с­т­ве­ник на два сви­не­ком­п­ле­к­са в се­ла­та Ал­ва­но­во и Буй­но­во. Ми­ле­на е вто­ро ус­пе­ш­но по­ко­ле­ние, дъ­ще­ря е на аг­ро­би­з­не­с­ме­на Бо­жи­дар Ми­тов. Тя е из­к­лю­чи­тел­но си­лен, во­ле­ви млад чо­век, май­ка на три де­ца, ко­я­то ус­пя­ва да на­д­мо­г­не тру­д­но­с­ти­те и ве­че 10 г. раз­ви­ва ус­пе­шен би­з­нес. Как се по­с­ти­га вси­ч­ко то­ва, къ­де е тай­на­та на ус­пе­ха-вси­ч­ко то­ва ще уз­на­ем от раз­го­во­ра с Ми­ле­на в сле­д­ва­щия брой.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *