Областният управител получи почетен плакет от Български червен кръст

Днес, 19.11.2018 г., областният управител на Търговище г-н Митко Стайков бе удостоен с почетен плакет от Ваня Борисова – директор на БЧК – Търговище. Продължете да четете Областният управител получи почетен плакет от Български червен кръст

Започва записването в конкурса за коледна украса на Община Търговище

Община Търговище отново обявява конкурс за коледна украса. В него могат да се включат всички 51 населени места от общината и кварталите Въбел и Бряг, както и всички жители на Търговище, които поставят външна украса на домовете си и така допринесат за празничното настроение в града.   Продължете да четете Започва записването в конкурса за коледна украса на Община Търговище

Областният управител се срещна с министъра на икономиката

Oбластният управител на Търговище г-н Митко Стайков се срещна с министъра на икономиката г-н Емил Караниколов. Поводът за работната среща с него и част от екипа му бе обсъждането на теми, свързани с изграждането на индустриална зона в Търговище. Продължете да четете Областният управител се срещна с министъра на икономиката

МИЛЕНА МИТОВА УДОСТОЕНА С ПРИ ЗА “МЛАД АГРОБИЗНЕСМЕН НА БЪЛГАРИЯ-2018″

Офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния на кон­кур­са  „Аг­ро­би­з­не­с­мен на го­ди­на­та” 2018 се съ­с­тоя на 13 но­ем­в­ри, в НДК, Со­фия.  Продължете да четете МИЛЕНА МИТОВА УДОСТОЕНА С ПРИ ЗА “МЛАД АГРОБИЗНЕСМЕН НА БЪЛГАРИЯ-2018″

АКРЕДИТАЦИЯТА НА БОЛНИЦАТА С ОЦЕНКА “ОТЛИЧЕН”

По­во­дът за съ­с­то­я­ла­та се пре­с­кон­фе­рен­ция в ка­би­не­та на д-р Иван Све­тул­ков, ди­ре­к­тор на „МБАЛ-Тър­го­ви­ще” АД, бе за­по­ве­д­та за ця­ло­с­т­на­та АК­РЕ­ДИ­ТА­ЦИЯ на бол­ни­ца­та. Продължете да четете АКРЕДИТАЦИЯТА НА БОЛНИЦАТА С ОЦЕНКА “ОТЛИЧЕН”

ПАЛИТРА ОТ МЕДАЛИ

Па­ли­т­ра от ме­да­ли за Шко­ла­та за изо­б­ра­зи­тел­ни из­ку­с­т­ва при ЦПЛР-ОДК Тър­го­ви­ще от 48-я Ме­ж­ду­на­ро­ден кон­курс за де­т­с­ко твор­че­с­т­во-То­кио, Япо­ния. Йо­ан­на Сте­фа­но­ва Ни­ко­ло­ва-зла­тен ме­дал; Ре­нан Шю­к­рю­е­ва Ме­х­ме­до­ва – сре­бъ­рен ме­дал; Рая Де­я­но­ва Жи­в­ко­ва – брон­зов ме­дал.По­з­д­ра­в­ле­ния за пре­по­да­ва­те­ли­те Но­ра Ива­но­ва и Иве­лин Сто­я­нов. ОДК

 

БЧК ОБУЧИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО СУ КАК ДА ДЕЙСТВАТ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И КРИЗИ

Българският червен кръст в Търговище проведе двудневно обучение с ученици от I СУ „Св.Седмочисленици“. 20 млади хора се научиха как да действат при наводнение, пожар или друго бедствие. Те придобиха умения не само как да пазят себе си, но и как да оказват първа долекарска помощ при инциденти и последващи кризи, до пристигането на специализиран спасителен екип. Продължете да четете БЧК ОБУЧИ УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВО СУ КАК ДА ДЕЙСТВАТ ПРИ НАВОДНЕНИЯ И КРИЗИ

ТЪРГОВИЩЕ СТАНА НОВ ГРАД

Над 5 млн. лв. за 5 обновени обекта

Офи­ци­ал­но бя­ха от­к­ри­ти об­но­ве­ни­те обе­к­ти по про­ект “Раз­ви­тие, об­но­вя­ва­не и мо­дер­ни­зи­ра­не на гра­д­с­ка­та сре­да в град Тър­го­ви­ще”. Продължете да четете ТЪРГОВИЩЕ СТАНА НОВ ГРАД