ЕДИН ИЗПЪЛНЕН С НАСТРОЕНИЕ ЧАС

В се­д­ми­ца­та на Ба­ща­та 2018 (5-12 но­ем­в­ри) се от­бе­ля­з­ва ва­ж­на­та връ­з­ка ме­ж­ду де­ца и ба­щи, дя­до­в­ци, вуй­чо­в­ци, учи­те­ли и дру­ги зна­чи­ми за де­ца­та мъ­же.

До­б­ра­та връ­з­ка ме­ж­ду ба­ща и де­те е ва­ж­на за не­го­во­то емо­ци­о­нал­но и со­ци­ал­но раз­ви­тие. Тя по­ма­га на де­те­то да бъ­де уве­ре­но в се­бе си; да из­г­ра­ди ста­бил­ни от­но­ше­ния с връ­с­т­ни­ци, при­я­те­ли и в зря­ла въз­раст с пар­т­ньо­ри; да е ус­пе­ш­но в об­ра­зо­ва­ни­е­то си и в на­ми­ра­не на ра­бо­та.

Уче­ни­ци­те и учи­те­ли­те от 3б клас на I СУ „Св. Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” се вклю­чи­ха в та­з­го­ди­ш­на­та кам­па­ния и по­ка­ни­ха та­т­ко­в­ци­те на мал­чу­га­ни­те на го­с­ти в учи­ли­ще ка­то бя­ха по­д­го­т­ви­ли из­не­на­ди за тях. За да сго­т­виш не­що вку­с­но и здра­во­с­ло­в­но, ти тря­б­ват, ка­з­ват, ня­кол­ко не­ща:

– Лю­бов

– Же­ла­ние

– То­ч­ни­те съ­с­та­в­ки и ин­с­т­ру­мен­ти.

То­ва се слу­чи в ча­са, по­с­ве­тен на та­т­ко­то. Тре­то­к­ла­с­ни­ци­те из­не­со­ха ле­к­ция на сво­и­те ба­щи, как тря­б­ва да се хра­нят здра­во­с­ло­в­но, ка­к­ви съ­с­та­в­ки са не­об­хо­ди­ми за ед­на здра­во­с­ло­в­на и ху­ба­ва за­ку­с­ка, обед или ве­че­ря и как вси­ч­ко, при­го­т­ве­но с ен­ту­си­а­зъм и мно­го лю­бов, мо­же да за­вър­ши с чу­де­с­ни и не­ве­ро­я­т­но кра­си­ви вку­со­тии и ла­ком­с­т­ва.

В един из­пъл­нен с на­с­т­ро­е­ние и по­зи­ти­вен за­ряд час, в кой­то де­ца и ба­щи „на­т­во­ри­ха” пре­к­ра­с­ни ла­ком­с­т­ва, те по­ка­за­ха, че връ­з­ка­та ме­ж­ду тях е из­к­лю­чи­тел­но сил­на и ва­ж­на, и не­й­на­та ро­ля ще на­ра­с­т­ва и ще има ог­ром­но зна­че­ние за тя­х­но­то по-на­та­тъ­ш­но раз­ви­тие.

В за­ка­ч­ки и ус­ми­в­ки ча­сът ми­на не­у­се­т­но, а вку­со­ти­и­те, при­го­т­ве­ни с ог­ром­на лю­бов и же­ла­ние, бя­ха ла­ко­мо по­гъл­на­ти от вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци.

Сава Димитров, ба­ща

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *