Областният управител провери ремонтните дейности в Регионалното управление на образованието

Областният управител на Търговище г-н Митко Стайков провери етапа на извършване на строителните дейности на втория етаж в сградата на Старата полиция, където се помещава РУО. Продължете да четете Областният управител провери ремонтните дейности в Регионалното управление на образованието

Митко Стайков откри работна среща с животновъди от област Търговище

В конферентната зала на Областна дирекция „Земеделие” се проведе работна среща с животновъди от цялата област за разясняване на схемите и мерките с обвързано подпомагане, по които стопаните могат да кандидатстват. Продължете да четете Митко Стайков откри работна среща с животновъди от област Търговище

Втори тренинг “Дерзая” в младежки дом

Вторият от поредица тренинги за личностно развитие, наречен “Дерзая”, се състоя в Младежки дом – Търговище от 9-ти до 11-ти ноември. Включиха се 20 млади хора от града, на възраст от 15 до 18 години.

Продължете да четете Втори тренинг “Дерзая” в младежки дом

Областният управител награди победителите в „Мисионис трейл рън”

На 11.11.2018 г., се проведе състезанието по ориентиране „Мисионис трейл рън”. То се организира за трета поредна година от Спортен клуб по ориентиране „Вариант 5” – Търговище. Ден по-рано се състоя и състезанието за купа „Мисионис” в района на комплекс „Островче”. Продължете да четете Областният управител награди победителите в „Мисионис трейл рън”

МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ ОТКРИ ОБНОВЕНИТЕ СГРАДИ НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ТЪРГОВИЩЕ И ОС-ОМУРТАГ

Ми­на­лия пе­тък, в обе­д­ни­те ча­со­ве на де­ня  г-н Ру­мен ПО­РО­ЖА­НОВ, ми­ни­с­тър на зе­ме­де­ли­е­то, хра­ни­те и го­ри­те офи­ци­ал­но от­к­ри  об­но­ве­ни­те сгра­ди и  офи­си на Об­ла­с­т­на Ди­ре­к­ция „Зе­ме­де­лие”-Тър­го­ви­ще и на Об­щин­с­ка слу­ж­ба „Зе­ме­де­лие”-Омур­таг. Це­ре­мо­ни­я­та по во­до­с­ве­та в Тър­го­ви­ще  от­с­лу­жи ста­в­ро­фо­рен ико­ном Сла­в­чо Про­да­нов в при­съ­с­т­ви­е­то на слу­жи­те­ли­те на об­ла­с­т­на­та ди­ре­к­ция и мно­го го­с­ти. Продължете да четете МИНИСТЪР ПОРОЖАНОВ ОТКРИ ОБНОВЕНИТЕ СГРАДИ НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ТЪРГОВИЩЕ И ОС-ОМУРТАГ

40-КИЛОГРАМОВА ТИКВА ОТГЛЕДАХА В ДВОРА СИ В С.ДАВИДОВО ДИМИТРА И ДИМИТЪР ТОДОРОВИ

Още ко­га­то бил жив све­кър й, ги за­ре­къл: ни­то пра­шин­ка из­ку­с­т­вен тор да не сла­гат на по­се­ви­те в гра­ди­на­та, раз­ка­з­ва 72-го­ди­ш­на­та Ди­ми­т­ра. Продължете да четете 40-КИЛОГРАМОВА ТИКВА ОТГЛЕДАХА В ДВОРА СИ В С.ДАВИДОВО ДИМИТРА И ДИМИТЪР ТОДОРОВИ

УДОВОЛСТВИЕ Е ДА ПЕЕШ НА ТЪРГОВИЩКА СЦЕНА

ЕК­С­К­ЛУ­ЗИ­В­НО за чи­та­те­ли­те на в. Зна­ме, све­то­в­ни­ят те­нор КА­ЛУ­ДИ КА­ЛУ­ДОВ сподели:

– Г-н Ка­лу­дов, Вие сте пе­ли на най-го­ле­ми­те све­то­в­ни сце­ни (Ла Ска­ла, Ко­вънт Гар­дън, Ме­т­ро­по­ли­тен) ка­к­во е за Вас да пе­е­те на сце­на ка­то на­ша­та, в един ма­лък град, ка­къ­в­то е Тър­го­ви­ще? Продължете да четете УДОВОЛСТВИЕ Е ДА ПЕЕШ НА ТЪРГОВИЩКА СЦЕНА

ХОР “РОДНА ПЕСЕН” ОТПРАЗНУВА 120-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Хор „Ро­д­на пе­сен” към ОНЧ „На­пре­дък-1864″ с ди­ри­гент Кра­си­ми­ра Ко­ла­ро­ва на­вър­ши 120 го­ди­ни. Юби­ле­ят бе от­бе­ля­зан с пра­з­ни­чен кон­церт, по вре­ме на кой­то про­з­ву­ча­ха ка­к­то но­ви из­пъл­не­ния, та­ка и ем­б­ле­ма­ти­ч­ни пи­е­си, с ко­и­то хо­рът е за­во­ю­вал ре­ди­ца на­г­ра­ди от ме­ж­ду­на­ро­д­ни и на­ци­о­нал­ни фе­с­ти­ва­ли.  Продължете да четете ХОР “РОДНА ПЕСЕН” ОТПРАЗНУВА 120-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

ЕДИН ИЗПЪЛНЕН С НАСТРОЕНИЕ ЧАС

В се­д­ми­ца­та на Ба­ща­та 2018 (5-12 но­ем­в­ри) се от­бе­ля­з­ва ва­ж­на­та връ­з­ка ме­ж­ду де­ца и ба­щи, дя­до­в­ци, вуй­чо­в­ци, учи­те­ли и дру­ги зна­чи­ми за де­ца­та мъ­же. Продължете да четете ЕДИН ИЗПЪЛНЕН С НАСТРОЕНИЕ ЧАС

ДА ВЯРВАМЕ В СЕБЕ СИ, ДА МЕЧТАЕМ…

Как пре­ми­на­ва един уче­бен ден в дру­га стра­на? Ка­к­во е чу­в­с­т­во­то още в де­ве­ти клас да бъ­деш из­б­ран за сти­пен­ди­ан­т­с­ка про­г­ра­ма в уни­вер­си­тет? Както и ми­с­ле­не­то ти да е еже­д­не­в­но на ан­г­лий­с­ки, а сър­це­то- в Бъл­га­рия? За то­ва си по­го­во­ри­х­ме с де­ве­то­к­ла­с­ни­ка Ви­к­тор Йор­да­нов, кой­то жи­вее със се­мей­с­т­во­то си в Ан­г­лия и по-то­ч­но в най-го­ле­мия от Бри­тан­с­ки­те ос­т­ро­ви – Ве­ли­ко­б­ри­та­ния. От де­т­с­ка­та гра­ди­на за­по­ч­ва да учи ези­ка, тъй ка­то то­га­ва за­ми­на­ват зад гра­ни­ца. Продължете да четете ДА ВЯРВАМЕ В СЕБЕ СИ, ДА МЕЧТАЕМ…