СРЕЩА В РЕДАКЦИЯТА НА “ЗНАМЕ”

На­и­с­ти­на, чу­до е ,че в.”Зна­ме” оце­ля­ва ка­то на ма­гия в то­ва мъ­ч­но вре­ме и в ус­ло­ви­я­та на сгъ­с­те­на тре­во­ж­ност и не­ря­д­ко, на ду­хо­в­на сле­по­та.

Да, чу­до е, че про­дъл­жа­ва­ме на­пред, въ­п­ре­ки пре­ч­ки­те и не­из­бе­ж­ни­те уда­ри от стра­на на раз­ли­ч­ни не­до­б­ро­же­ла­те­ли, въ­п­ре­ки яв­но­то или при­к­ри­то де­мон­с­т­ри­ра­но пре­не­б­ре­же­ние от стра­на  на ня­кои фа­к­то­ри в на­шия град.  И ако то­ва мал­ко чу­до се слу­ч­ва, то е бла­го­да­ре­ние на осъ­з­на­та­та по­т­ре­б­ност от ръ­ко­во­ди­те­ли­те на Об­щи­на Тър­го­ви­ще гра­дът ни да не се ли­ши от по­до­бен ду­хо­вен фе­но­мен, от ле­то­пи­се­ца на Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он  в про­дъл­же­ние на 60-сет ле­та.

Та­ка е и бла­го­да­ре­ние  по­д­к­ре­па­та на на­ши­те ак­ти­в­ни чи­та­те­ли и при­я­те­ли на ве­с­т­ни­ка, по­ве­че­то от ко­и­то са част от бу­ди­те­ли­те в на­шия ма­лък град.  По­ка­ни­х­ме ги  на 1-ви на­ем­в­ри на ча­ша ка­фе в ре­да­к­ци­я­та на ве­с­т­ни­ка, за да съ­п­ре­жи­ве­ем за­е­д­но Де­ня на бъл­гар­с­ки­те бу­ди­те­ли. Съ­б­ра­х­ме се по един обе­ди­ня­ващ при­з­нак- по оно­ва по­зи­ти­в­но усе­ща­не, че то­ч­но чрез в.”Зна­ме” вси­ч­ки ние сме  по­ле­з­ни на Тър­го­ви­ще и не­го­ви­те хо­ра.

За­що­то  „Зна­ме” е три­бу­на­та, от ко­я­то се чу­ва ви­со­ко и гла­сът на мла­ди­те, и на та­лан­ти­те , и на оне­п­ра­в­да­ни­те, и на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра…”Зна­ме” е три­бу­на за вся­ка гра­д­с­ка про­я­ва- и мал­ка, и го­ля­ма, три­бу­на на въл­не­ни­я­та и въ­ж­де­ле­ни­я­та на на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни. То­п­ли ни и об­с­то­я­тел­с­т­во­то, че  „Зна­ме” ве­че стъ­пи на кра­ка, про­да­ж­би­те на па­за­ра са оку­ра­жи­тел­ни-вяр­ват ни, тър­сят ни, ин­те­ре­сът към або­на­мен­т­на­та кам­па­ния и та­зи го­ди­на е го­лям, ко­е­то да­ва и сми­съл, и стой­ност на на­шия труд.

Еки­път на „Зна­ме” е ма­лък, но спло­тен, ви­на­ги е от­во­рен за но­ви пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва и гра­ди­в­ни идеи.

На ре­да­к­ци­он­на­та сре­ща този път при­съ­с­т­ва­ха и две мо­ми­че­та от Пър­во СУ”Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” -Ма­г­да­ле­на/ в ше­с­ти клас/  и де­се­то­к­ла­с­ни­ч­ка­та Ве­ли­с­ла­ва, вся­ка от ко­и­то раз­ка­за за учи­ли­щ­ни­те дел­ни­ци и пра­з­ни­ци, да не за­б­ра­вя­ме че и шко­ло­то, в ко­е­то те учат, но­си име­то на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли “Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”.

На въ­п­ро­са ни: за ка­к­во ме­ч­та­ят, ка­к­ви ис­кат да ста­нат след още ня­кол­ко го­ди­ни., ето ка­к­во от­го­во­ри­ха Велислава и Магдалена:

Ве­ли­с­ла­ва: “При вси­ч­ки слу­чаи ще бъ­де не­що с мо­да-на­при­мер мо­д­на жур­на­ли­с­ти­ка, за да работя после в ня­ка­к­во мо­д­но спи­са­ние. Бих ис­ка­ла да раз­ка­з­вам за чу­в­с­т­во­то, ко­е­то из­пи­т­ва­ме при ви­да на цве­то­ве­те, ко­е­то ни из­пъл­ва с жи­вот…”

Ма­г­да­ле­на:” От мал­ка сме­ням ка­то ця­ло иде­и­те си за бъ­де­ща про­фе­сия, но се­га се за­ми­с­лям вър­ху три не­ща – ин­те­ри­о­рен ди­зай­нер, съ­дия или ле­кар…Не съм мно­го по мо­да­та, тя не ме вле­че…”

То­ва ка­за­ха две­те мо­ми­че­та в общ раз­го­вор, раз­ка­за­ха и мно­го ин­те­ре­с­ни не­ща от учи­ли­щ­но­то все­ки­д­не­вие, а Ве­ли­с­ла­ва, ко­я­то е и ев­ро­по­с­ла­ник, спо­де­ли за ед­но бъ­де­що по­се­ще­ние в Стра­с­бург, ве­ро­я­т­но през м.март.

Ка­за­но­то от две­те мо­ми­че­та вър­на към спо­ме­на дру­ги два­ма въз­пи­та­ни­ци на Пър­ва гим­на­ция, но ве­че ре­а­ли­зи­ра­ни и до­ка­за­ни име­на на твор­ци в гра­да ни-Стой­ка Те­о­до­си­е­ва и почетният гражданин Ра­до­с­лав Чер­ке­зов. Двамата ни вър­на­ха  с лю­бо­пи­т­ни по­д­ро­б­но­с­ти към пър­ви­те го­ди­ни на шко­ло­то, по­д­чер­та­ха при­ем­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та и гор­до­ст­та от без­с­пор­ни­те ус­пе­хи на СУ”Св.Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” ка­то ли­дер сред учи­ли­ща­та в Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он.

Все­ки от уча­с­т­ни­ци­те в сре­ща­та си тръ­г­на със су­ве­ни­рен по­да­рък-кни­га по ори­ги­нал­но­то хрум­ва­не на Пе­тя Ко­ле­ва от ГЛА­С­КО/ съ­що ед­на от пле­я­да­та бу­ди­те­ли в мал­кия ни град/.

ДЕ­Я­НА ВЪЛ­ЧЕ­ВА, уп­ра­ви­тел на в.”Зна­ме” ЕО­ОД

Пра­з­ни­кът за „Зна­ме” за­по­ч­на мал­ко по-ра­но, ко­га­то в ре­да­к­ци­я­та до­й­до­ха на­ши чи­та­те­ли, от­зо­ва­ли се на ини­ци­а­ти­ва­та на „Зна­ме” за най-вяр­но ре­ше­ни 5 кръ­с­то­с­ло­ви­ци. Ще при­по­м­ним,че ве­че тре­ти ме­сец „Зна­ме” по­ме­с­т­ва ори­ги­нал­ни кръ­с­то­с­ли­ви­ци с ав­тор Ма­рин Ма­ри­нов,в ко­и­то е впле­те­но име­то на един от тър­го­ви­щ­ки­те кме­то­ве.

Ми­ну­ти пре­ди пра­з­ни­ч­на­та сре­ща пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди получиха слу­жи­те­ли от от­дел „Кра­е­з­на­ние” от РБ “П.Стъ­пов” и от „Ко­о­пе­ра­ти­в­ни па­за­ри” ЕО­ОД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *