СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА НА СПЕКТАКЪЛА “ЕТЮДИ НА БЪДЕЩЕТО” В МУЗИКФЕРАЙН ВЪВ ВИЕНА С ДИРИГЕНТ ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ

Кра­си­ва и не­ж­на  по­да­ри­ха му­зи­кан­ти­те от „Ге­не­зис ор­ке­с­тър” с ди­ри­гент Йор­дан Кам­джа­лов на му­зи­кал­на­та пу­б­ли­ка във Ви­е­на.

На 20 ок­том­в­ри от 11 ч. в Зла­т­на­та за­ла на Му­зи­к­фе­райн, от къ­де­то вся­ка го­ди­на се из­лъ­ч­ва Но­во­го­ди­ш­ни­ят кон­церт на Ви­ен­с­ка­та фил­хар­мо­ния, се съ­с­тоя све­то­в­на­та пре­ми­е­ра на зву­ко­во-про­с­т­ран­с­т­ве­ния спе­к­та­къл „Етю­ди на бъ­де­ще­то”. Той е из­г­ра­ден по мо­ти­ви от му­зи­кал­ни про­из­ве­де­ния на Пе­тър Дъ­нов с уча­с­ти­е­то на „Ге­не­зис ор­ке­с­тър” , хо­ра и ан­сам­бъ­ла на „Му­зи­кал­на ла­бо­ра­то­рия за чо­ве­ка”. Ав­тор на му­зи­ка­та: Пе­тър Дъ­нов, ди­ри­гент и аран­жи­мент: Йор­дан Кам­джа­лов.

Съ­би­ти­е­то бе осо­бе­но цен­но за бъл­га­ри­те в Ав­с­т­рия, тъй ка­то за пър­ви път на та­зи пре­с­ти­ж­на сце­на се пре­д­с­та­ви из­ця­ло бъл­гар­с­ка про­г­ра­ма, из­пъл­не­на от бъл­гар­с­ки ор­ке­с­тър, хор и ди­ри­гент. Ди­ри­ген­тът Йор­дан Кам­джа­лов не ве­д­нъж е ка­з­вал, че то­ва е про­е­к­тът на не­го­вия жи­вот и той и не­го­ви­те му­зи­кан­ти се раз­да­до­ха на сце­на­та. Пу­б­ли­ка­та мо­жа да усе­ти дъл­бо­чи­на­та и кра­со­та­та на му­зи­ка­та, да вни­к­не в не­й­на­та си­ла и че­с­т­ност и да се по­не­се в бъ­де­ще­то. Енер­ги­я­та и по­зи­ти­ви­з­мът, ко­и­то из­лъ­ч­ва­ха му­зи­кан­ти­те и хо­ри­с­ти­те и ма­ги­че­с­ко­то въз­дей­с­т­вие на са­мия ди­ри­гент, кой­то ся­каш пре­жи­вя­ва­ше все­ки звук, до­ко­с­на­ха пу­б­ли­ка­та и тя усе­ти ог­ром­на­та все­о­т­дай­ност и лю­бов, ко­и­то бли­ка­ха от му­зи­ка­та.

Спе­к­та­къ­лът ве­че е вклю­чен в про­г­ра­ма­та за но­вия се­зон на Му­зи­к­фе­райн.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *