Първа официална церемония за отличаване на даровити ученици

Об­щин­с­ки съ­вет  – Тър­го­ви­ще и  Об­щи­на Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра­ха пър­ва по ро­да си офи­ци­ал­на це­ре­мо­ния за от­ли­ча­ва­не на уче­ни­ци­те, по­лу­чи­ли сти­пен­дии по На­ре­д­ба­та за сти­му­ли­ра­не на де­ца и мла­де­жи с изя­ве­ни дар­би. Тя се съ­с­тоя в на­ве­че­ри­е­то на Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, в кон­цер­т­на­та за­ла на Мла­де­ж­ки дом.

На це­ре­мо­ни­я­та бя­ха връ­че­ни гра­мо­ти на вси­ч­ки 49 де­ца, от­ли­че­ни през го­ди­на­та от Ко­ми­си­я­та по сти­пен­ди­и­те към Об­щин­с­кия съ­вет, за по­с­ти­же­ния в об­ла­с­ти­те „Об­ра­зо­ва­ние, на­у­ка и те­х­ни­ка”, „Спорт”, „Из­ку­с­т­во и кул­ту­ра”.

В про­г­ра­ма­та уча­с­т­ва­ха клу­бо­ве и съ­с­та­ви на ЦПЛР ОДК – Тър­го­ви­ще, чи­та­ли­ще „На­пре­дък – 1864″ и Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще.

Во­кал­на гру­па „Про­тайм” и при­я­те­ли”  пре­д­с­та­ви му­зи­кал­ния про­ект „Аз съм бъл­гар­че”, с кой­то уча­с­т­ва в на­д­п­ре­ва­ра­та за „Де­т­с­ка­та ме­ло­дия на го­ди­на­та”.

Ор­га­ни­за­то­ри­те из­ра­зи­ха на­ме­ре­ние це­ре­мо­ни­я­та да се пре­вър­не в тра­ди­ци­он­на част от кул­тур­ния ка­лен­дар на Об­щи­на­та.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *