“Обичам те, Българийо” – Празник на духовенството

Об­щи­на Тър­го­ви­ще и Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет Ва­сил Ле­ в­с­ки – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра­ха пра­з­ни­ч­на ве­чер-кон­церт „Оби­чам те, Бъл­га­ри­йо” в на­ве­че­ри­е­то на Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли – 1 но­ем­в­ри. Бли­зо два ча­са пу­б­ли­ка­та в за­ла­та на Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър се на­с­ла­ди на пра­з­ни­ка, по­с­ве­тен на ду­хо­вен­с­т­во­то, твор­че­с­т­во­то и та­лан­та.

Емо­ци­о­нал­но­то на­ча­ло за­по­ч­на с есе за на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, сти­хо­т­во­ре­ни­е­то „Аз съм бъл­гар­че” на Иван Ва­зов, пе­с­ни­те „Об­ла­че ле, бя­ло”,  „Бъл­га­ри­йо, де­ца­та ни вър­ни” и „Де е Бъл­га­рия”. Тан­цьо­ри­те на Мо­де­рен ба­лет „Ве­га” към Мла­де­ж­ки дом, с ръ­ко­во­ди­тел Ма­ри­ан­на Са­во­ва и на Ба­лет „Га­ла­к­си” към ОНЧ „На­пре­дък-1864″, с ху­до­же­с­т­вен пе­да­гог Ека­те­ри­на Пе­т­ро­ва съ­що по­з­д­ра­ви­ха при­съ­с­т­ва­щи­те. А оби­ча­ни­ят от вси­ч­ки ре­ф­рен „Не ос­та­ря­вай, Лю­бов, чу­ваш ли, мно­го те мо­ля” бе спе­ци­ал­ен­ по­з­д­рав за пу­б­ли­ка­та от гост-из­пъл­ни­те­ля на ве­чер­та Хай­га­шот Ага­сян.

За­с­лу­же­но бур­ни­те ап­ло­ди­с­мен­ти в за­ла­та бя­ха по­да­ре­ни на ПФА „Ми­зия”, ко­и­то раз­въл­ну­ва­ха с пе­с­ни­те, тан­ци­те и хо­ре­о­г­ра­фи­я­та от фол­к­лор­ния блок, кой­то пре­д­с­та­ви­ха. Сред офи­ци­ал­ни­те го­с­ти в пра­з­ни­ч­на­та ве­чер бя­ха кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, не­го­ви­те за­ме­с­т­ни­ци Еми­не Яку­бо­ва, Рая Ма­те­ва и инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов, зам.-об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Па­на­йот Ди­ми­т­ров, на­чал­ни­кът на РУО Ел­ка Стан­че­ва и се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва.

Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров по­з­д­ра­ви от сце­на­та вси­ч­ки съ­в­ре­мен­ни бу­ди­те­ли, ка­то им бла­го­да­ри за тру­да, вдъ­х­но­ве­ни­е­то и вси­ч­ко, ко­е­то пра­вят, за да па­зят на­ци­о­нал­на­та ни иден­ти­ч­ност. Гра­до­на­чал­ни­кът ли­ч­но връ­чи и по­з­д­ра­ви­те­лен ад­рес към пре­д­се­да­те­ля на Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет Ва­сил Ле­в­с­ки Ве­се­лин Ни­ко­лов, с ду­ми на бла­го­дар­ност за ак­ти­в­на­та му гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция, ко­я­то от­с­то­я­ва и сле­д­ва през го­ди­ни­те.

„По­же­ла­вам Ви все та­ка да па­ли­те в сър­ца­та на съ­г­ра­ж­да­ни­те ни гор­дия бъл­гар­с­ки дух, кой­то но­си­те в се­бе си”, бя­ха ду­ми­те на кме­та.

Сце­на­ри­ят, по­с­та­но­в­ка­та и му­зи­кал­но­то оформ­ле­ние в пра­з­ни­ч­на­та ве­чер-кон­церт за по­ре­ден път бя­ха де­ло на пре­д­се­да­те­ля на Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет Ва­сил Ле­в­с­ки – Тър­го­ви­ще Ве­се­лин Ни­ко­лов, кой­то та­зи го­ди­на от­бе­ля­за 45 го­ди­ни твор­че­с­ка дей­ност и 70-го­ди­шен юби­лей.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *