Под надслов „Стига с тези чадъри” протестираха в Търговище

Мирен протест пред Съдебната палата се състоя днес в Търговище. Гражданите на Търговище посрещнаха служителите с чадъри и каски, поставени на стълбите пред институцията. Продължете да четете Под надслов „Стига с тези чадъри” протестираха в Търговище

Отново инцидент на пътя

На 2.11.2018 г. около 14,14 ч на улица „Кюстенджа“ в гр. Търговище лек автомобил „Митцубиши“ с неустановен регистрационен номер номер и водач, предприемaйки неправилна маневра обратен завой, е отнел предимството на правомерно движещ се в посока ул. „В. Левски“ мотоциклет „Сузуки 125“ с търговищка регистрация, управляван от правоспособния водач П.К., на 16 год., от гр. Търговище. Продължете да четете Отново инцидент на пътя

СРЕЩА В РЕДАКЦИЯТА НА “ЗНАМЕ”

На­и­с­ти­на, чу­до е ,че в.”Зна­ме” оце­ля­ва ка­то на ма­гия в то­ва мъ­ч­но вре­ме и в ус­ло­ви­я­та на сгъ­с­те­на тре­во­ж­ност и не­ря­д­ко, на ду­хо­в­на сле­по­та. Продължете да четете СРЕЩА В РЕДАКЦИЯТА НА “ЗНАМЕ”

СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА НА СПЕКТАКЪЛА “ЕТЮДИ НА БЪДЕЩЕТО” В МУЗИКФЕРАЙН ВЪВ ВИЕНА С ДИРИГЕНТ ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ

Кра­си­ва и не­ж­на  по­да­ри­ха му­зи­кан­ти­те от „Ге­не­зис ор­ке­с­тър” с ди­ри­гент Йор­дан Кам­джа­лов на му­зи­кал­на­та пу­б­ли­ка във Ви­е­на. Продължете да четете СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА НА СПЕКТАКЪЛА “ЕТЮДИ НА БЪДЕЩЕТО” В МУЗИКФЕРАЙН ВЪВ ВИЕНА С ДИРИГЕНТ ЙОРДАН КАМДЖАЛОВ

“БОХЕМСКА РАПСОДИЯ” НА ГОЛЯМ ЕКРАН В ТЪРГОВИЩЕ

„Бо­хем­с­ка ра­п­со­дия” е фил­мът, чи­я­то пре­ми­е­ра е през но­ем­в­ри и за кой­то ки­но­ма­ни­те ка­з­ват, че за­дъл­жи­тел­но тря­б­ва да гле­да­ме. Продължете да четете “БОХЕМСКА РАПСОДИЯ” НА ГОЛЯМ ЕКРАН В ТЪРГОВИЩЕ

“Обичам те, Българийо” – Празник на духовенството

Об­щи­на Тър­го­ви­ще и Об­ще­с­т­вен ко­ми­тет Ва­сил Ле­ в­с­ки – Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра­ха пра­з­ни­ч­на ве­чер-кон­церт „Оби­чам те, Бъл­га­ри­йо” в на­ве­че­ри­е­то на Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли – 1 но­ем­в­ри. Бли­зо два ча­са пу­б­ли­ка­та в за­ла­та на Дра­ма­ти­ч­ния те­а­тър се на­с­ла­ди на пра­з­ни­ка, по­с­ве­тен на ду­хо­вен­с­т­во­то, твор­че­с­т­во­то и та­лан­та. Продължете да четете “Обичам те, Българийо” – Празник на духовенството

Първа официална церемония за отличаване на даровити ученици

Об­щин­с­ки съ­вет  – Тър­го­ви­ще и  Об­щи­на Тър­го­ви­ще ор­га­ни­зи­ра­ха пър­ва по ро­да си офи­ци­ал­на це­ре­мо­ния за от­ли­ча­ва­не на уче­ни­ци­те, по­лу­чи­ли сти­пен­дии по На­ре­д­ба­та за сти­му­ли­ра­не на де­ца и мла­де­жи с изя­ве­ни дар­би. Тя се съ­с­тоя в на­ве­че­ри­е­то на Де­ня на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли, в кон­цер­т­на­та за­ла на Мла­де­ж­ки дом. Продължете да четете Първа официална церемония за отличаване на даровити ученици