ОТИДЕ СИ ЛЯТОТО, ИДВА ЕСЕНТА …

„Сту­де­ни­ят вя­тър от­вя ля­то­то” – та­ка ду­хо­ви­ти­ят ме­те­о­ро­лог Емо Чо­ла­ков обя­ви края на ля­то­то, ко­е­то пък си­гур­но не слу­чай­но си тръ­г­на то­ч­но в де­ня на есен­но­то ра­в­но­ден­с­т­вие и на­с­тъ­п­ва­не­то на ас­т­ро­но­ми­че­с­ка­та есен. Продължете да четете ОТИДЕ СИ ЛЯТОТО, ИДВА ЕСЕНТА …

АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2018 с интересни находки

С пре­с­кон­фе­рен­ция на кре­по­ст­та Ми­си­о­нис бе за­к­ри­то Ар­хе­о­ло­ги­че­с­ко ля­то 2018. Кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, проф. Ни­ко­лай Ов­ча­ров и ар­хе­о­ло­гът Ан­гел Ко­на­к­ли­ев по­ка­за­ха на­хо­д­ки­те, раз­к­ри­ти през то­зи се­зон и раз­ка­за­ха лю­бо­пи­т­ни фа­к­ти за тях. Продължете да четете АРХЕОЛОГИЧЕСКО ЛЯТО 2018 с интересни находки

ИЗБИРАМЕ ИМЕ НА НОВАТА УЛИЦА

До мо­мен­та, след за­по­з­на­ва­не с вси­ч­ки 6 пре­д­ло­же­ния, своя вот в ан­ке­та­та за из­бор на име на но­ва­та ули­ца при т.нар. „про­бив Ка­т­ра­фи­лов”, са да­ли 339гра­ж­да­ни. Продължете да четете ИЗБИРАМЕ ИМЕ НА НОВАТА УЛИЦА

ПО-ЛЮТИ САНКЦИИ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

По-ви­со­ки гло­би за на­ру­ши­те­ли­те пре­д­ви­ж­да На­ре­д­ба­та за опа­з­ва­не на об­ще­с­т­ве­ния ред в Тър­го­ви­ще. Ак­ту­а­ли­за­ци­я­та на на­ла­га­ни­те до­се­га сан­к­ции беше раз­г­ле­да­на от об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци на общинската сесия на 27 се­п­тем­в­ри. Продължете да четете ПО-ЛЮТИ САНКЦИИ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

СЕКРЕТАРЯТ ХРИСТАЛИНА ХАЛАЧЕВА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “С ГРИЖА ЗА ТЕБ”

По вре­ме на пре­с­кон­фе­рен­ция в Об­щи­на Тър­го­ви­ще бя­ха пре­д­с­та­ве­ни по­с­ти­г­на­ти­те ме­ж­дин­ни ре­зул­та­ти по про­ект „С гри­жа за теб”, съ­фи­нан­си­ра­на от Ев­ро­пей­с­кия со­ци­а­лен фонд на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. Ръ­ко­во­ди­те­лят на про­е­к­та Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и еки­път й ра­зя­с­ни­ха за­ло­же­ни­те це­ли, ко­и­то са на­со­че­ни към пре­вен­ция на со­ци­ал­но­то из­к­лю­ч­ва­не, на­ма­ля­ва­не на бе­д­но­ст­та сред де­ца­та чрез ин­ве­с­ти­ции в ран­но де­т­с­ко раз­ви­тие и ин­те­г­ри­ра­ни ус­лу­ги за де­ца до 7-го­ди­ш­на въз­раст от уя­з­ви­ми гру­пи и др. Продължете да четете СЕКРЕТАРЯТ ХРИСТАЛИНА ХАЛАЧЕВА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРОЕКТ “С ГРИЖА ЗА ТЕБ”