БУРГАСКАТА ОПЕРА ГОСТУВА С “БАЛ В САВОЯ”

На 31 ок­том­в­ри, сря­да, от 19 ча­са, ще го­с­ту­ва Бур­га­с­ка­та дър­жа­в­на опе­ра с „Бал в Са­воя”– опе­ре­та от Пал Аб­ра­хам.В гла­в­ни­те ро­ли ще ви­ди­те ре­жи­сьо­ра Ма­рио Ни­ко­лов ка­то мар­киз Ари­с­тид дьо Фо­б­ла, Ма­рия Цве­т­ко­ва ка­то съ­п­ру­га­та му Ма­д­лен, Ва­лен­ти­на Кор­ча­ко­ва ка­то еман­ци­пи­ра­на­та й бра­то­в­че­д­ка Дей­зи Дар­лин­г­тън (ком­по­зи­то­рът Па­со До­б­ле), Йор­дан Хри­с­то­зов ка­то Му­с­та­фа Бей (или Ми­шел). Продължете да четете БУРГАСКАТА ОПЕРА ГОСТУВА С “БАЛ В САВОЯ”

ЗА МОЯ ДЯДО ЙОВЧО – ЗАСЛУЖЕНО УВЕКОВЕЧЕН В ЛИТЕРАТУРАТА

На­б­ли­жа­ва пра­з­ни­кът на Бу­ди­те­ли­те. Не­вол­но в съ­з­на­ни­е­то ми из­п­лу­ва об­ра­зът на моя дя­до. Йо­в­чо Ди­ми­т­ров Мо­ров – про­чут май­с­тор – бъ­ч­вар. Ро­ден е през 1890 го­ди­на. За­е­д­но със за­на­я­та, дя­до бил из­ве­с­тен с лю­бо­в­та си към ли­те­ра­ту­ра­та, му­зи­ка­та и на­у­ки­те. Из­ми­с­лял ше­го­ви­ти фи­зи­че­с­ки за­ко­ни. Сви­рел чу­д­но на гай­да и пе­ел ста­ри, на­ро­д­ни пе­с­ни. Продължете да четете ЗА МОЯ ДЯДО ЙОВЧО – ЗАСЛУЖЕНО УВЕКОВЕЧЕН В ЛИТЕРАТУРАТА

И В ЯПОНИЯ “ЦЪФНА” БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ

Не­ве­ро­я­т­но, не­до­пу­с­ти­мо: два­ма ван­да­ли от Бъл­гар­с­ка­та на­ци­о­нал­на опе­ра, ко­я­то го­с­ту­ва в ро­ди­на­та на из­г­ря­ва­що­то слън­це – Япо­ния, ос­к­вер­ни­ха Ме­мо­ри­а­ла на жер­т­ви­те в Хи­ро­ши­ма. Продължете да четете И В ЯПОНИЯ “ЦЪФНА” БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ

235 нарушения са установени при управлението на товарни автомобили и автобуси по време на едноседмична акция

 

 

 

 

Първа официална церемония за талантливите деца на Търговище, отличени с общински стипендии

Общинският съвет в Търговище и Община Търговище организират първа официална церемония за отличаване на учениците, получили стипендии по Наредбата за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби. Продължете да четете Първа официална церемония за талантливите деца на Търговище, отличени с общински стипендии

Близо 1300 са имениците на Димитровден в Търговище

Близо 1300 са имениците, празнуващи на Димитровден в Търговище, съобщават от отдел ГРАО в Общината.Справката сочи, че името Димитър носят 728 души в Търговище. Митковците са 115. Мъжете, кръстени Димо или Димчо пък са 101. Продължете да четете Близо 1300 са имениците на Димитровден в Търговище

Честит празник в Деня на Св. Димитър!

Уважаеми съграждани,  

Удоволствие за мен е да Ви поздравя по случай големия християнски празник, посветен на Свети великомъченик Димитър. Ден, в който отбелязваме и професионалния празник на заетите в сферата на строителството.  

Към всички именици и жители на Търговище отправям сърдечни пожелания за крепко здраве, лично щастие и просперитет. Нека следваме примера на Св. Димитър, който през целия си житейски път е образец за отстояване на правдата и доброто. Да живеем отговорно и в разбирателство, за да са светли бъднините ни.

Използвам случая да поздравя и изкажа благодарността си към всички, заети в строителния сектор, с чиято подкрепа и професионализъм обновяваме и модернизираме града ни. Въпреки предизвикателствата в сферата на икономическия живот, заедно продължаваме да градим Търговище и да работим в името на обществения прогрес.

Нека всички ние – жителите на Търговище, с мъдрост, вяра и повече оптимизъм, постигаме общите си цели.

Честит празник!

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ  

Кмет на община Търговище