Концерт, който премина на един дъх…

  1. С на­с­т­ро­е­ние, ху­ба­ва му­зи­ка и в при­я­т­на ат­мо­с­фе­ра тър­го­ви­щен­ци се при­съ­е­ди­ни­ха към пра­з­ни­ка на ОНЧ „На­пре­дък – 1864″ – Ди­ми­т­ро­в­ден. Ос­вен не­го, Об­ла­с­т­ни­ят ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър – Тър­го­ви­ще сло­жи край на на­ци­о­нал­на­та ини­ци­а­ти­ва гра­ж­дан­с­ки ди­а­лог: „Бъ­де­ще­то на Ко­хе­зи­он­на­та по­ли­ти­ка на ЕС”, с ко­е­то пра­з­ни­ч­ни­те ини­ци­а­ти­ви ста­на­ха две.

Кон­цер­тът за­по­ч­на с при­ве­т­с­т­вие от Га­ли­на Кръ­с­те­ва, се­к­ре­тар на ОНЧ „На­пре­дък-1864″, след ко­е­то в про­г­ра­ма­та за пра­з­ни­ка се вклю­чи­ха Ба­лет „Га­ла­к­си”, с ръ­ко­во­ди­тел Ека­те­ри­на Пе­т­ро­ва и та­лан­ти­те от Во­кал­на­та сту­дия към ОНЧ, с пе­да­го­зи Иван­ка Иванова и Пе­тя Ди­мо­ва.

Спе­ци­ал­ни­те го­с­ти на ве­чер­та бя­ха мом­че­та от Ду­хо­вия бра­с­бенд „Ви­во Мон­та­на”, по­бе­ди­те­ли  в ри­а­ли­ти пре­да­ва­не­то „Бъл­га­рия тър­си та­лант” през 2017 г. Му­зи­кан­ти­те ин­тер­п­ре­ти­ра­ха по свой на­чин оби­ча­ни и по­пу­ляр­ни хи­то­ве, с ко­и­то на­ка­ра­ха пу­б­ли­ка­та в за­ла­та да се за­ба­в­ля­ва и сил­но да ръ­ко­п­ля­с­ка след все­ки микс от пе­с­ни.

„Мно­го раз­ли­чен, ин­те­ре­сен и пре­ди­з­ви­к­ващ ус­ми­в­ка кон­церт, ми­на на един дъх”, ко­мен­ти­ра­ха тър­го­ви­щен­ци в за­ла­та. А го­с­ти на пра­з­ни­ка по по­вод ини­ци­а­ти­ви­те на ОИЦ и ОНЧ бя­ха об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, кме­тът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, не­го­ви­те за­ме­с­т­ни­ци Рая Ма­те­ва и инж. Ми­т­ко Па­на­йо­тов, се­к­ре­та­рят на об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва и др.

„Из­к­лю­чи­тел­но го­с­то­п­ри­ем­ни тър­го­ви­щен­ци, бла­го­да­рим за по­ка­на­та, емо­ци­и­те и за­ре­ж­да­що­то на­с­т­ро­е­ние”, спо­де­ли­ха спе­ци­ал­но за „Зна­ме” след края на кон­цер­та му­зи­кан­ти­те от Ду­хо­вия бра­с­бенд „Ви­во Мон­та­на”.

Га­ли­на Кръ­с­те­ва пък спо­де­ли, че и та­зи го­ди­на ОНЧ „На­пре­дък-1864″ за­по­ч­ва със си­лен старт твор­че­с­кия се­зон.

„Са­мо­дей­ци­те в на­ши­те съ­с­та­ви са на въз­раст от 4 до 80-го­ди­ш­ни – ши­рок въз­ра­с­тов ди­а­па­зон. Гор­де­ем се с тях, по­д­к­ре­пя­ме ги и се ра­д­ва­ме, че сла­вят гра­да ни. Бих им по­же­ла­ла здра­ве, твор­че­с­ко вдъ­х­но­ве­ние, мно­го изя­ви и ус­пе­хи на сце­на­та, къ­де­то да по­да­ря­ват своя та­лант на пу­б­ли­ка­та”, ка­за пред „Зна­ме” се­к­ре­та­рят на ОНЧ Га­ля Кръ­с­те­ва.

СИ­МО­НА АЛЕ­К­СИ­Е­ВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *