И В ЯПОНИЯ “ЦЪФНА” БЪЛГАРСКАТА ПРОСТОТИЯ

Не­ве­ро­я­т­но, не­до­пу­с­ти­мо: два­ма ван­да­ли от Бъл­гар­с­ка­та на­ци­о­нал­на опе­ра, ко­я­то го­с­ту­ва в ро­ди­на­та на из­г­ря­ва­що­то слън­це – Япо­ния, ос­к­вер­ни­ха Ме­мо­ри­а­ла на жер­т­ви­те в Хи­ро­ши­ма.

Те на­д­ра­с­ка­ха бе­ли­те, не­по­къ­т­на­ти­те ве­че по­ве­че от по­ло­вин век сте­ни на ме­мо­ри­а­ла с на­д­пи­си­те „Ло­ко” Со­фия. Раз­би­ра се, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на опе­ра­та и на­ше­то вън­ш­но ми­ни­с­тер­с­т­во не­за­ба­в­но се из­ви­ни­ха на япон­с­кия на­род за бе­зум­но гро­з­на­та по­с­тъ­п­ка на два­ма­та сце­ни­ч­ни ра­бо­т­ни­ци Ни­ко­лай Кро­тев и Ивай­ло Хри­с­тов, но то­ва ед­ва ли ще из­мие ли­це­то ни пред це­лия япон­с­ки на­род, кой­то не по­м­ни по­до­б­но ван­дал­с­т­во в сво­я­та най-но­ва ис­то­рия.

Та­зи бе­зум­на по­с­тъ­п­ка на на­ши­те съ­на­ро­д­ни­ци не са­мо пре­ди­з­ви­ка въз­му­ще­ния и по­т­рес у хо­ра­та от цял свят, но тя по­ка­за за се­тен път, че бъл­гар­с­ки­ят Бай Га­ньо, че не­го­ви­те съ­в­ре­мен­ни на­с­ле­д­ни­ци про­дъл­жа­ват да по­ка­з­ват на све­та сво­я­та про­с­то­тия и ван­дал­щи­на. Ве­ро­я­т­но най-въз­му­те­ни сме ние – бъл­га­ри­те, но то­ва не е у вси­ч­ки нас.

Жи­во­тът го по­ка­з­ва. Ко­га­то тря­б­ва да по­ру­га­ем, да ос­к­вер­ним не­що ху­ба­во – ще го на­п­ра­вим. И око­то ни ня­ма да ми­г­не. Пък по­с­ле мо­же и да се из­ви­ня­ва­ме. Пи­ша те­зи ре­до­ве, но не мо­га да не по­со­ча с тре­во­га, че та­зи гро­з­на кар­ти­на, ко­я­то е ста­на­ла в Япо­ния е все­ки­д­не­вие за ня­кои на­ши съ­г­ра­ж­да­ни в Тър­го­ви­ще. Та кой от нас ка­то свър­не очи тук и там ня­ма да ви­ди гро­з­ни­те дей­с­т­вия на ме­с­т­ни­те ван­да­ли. Те дра­с­кат ка­к­ви ли не глу­по­с­ти по вси­ч­ки сгра­ди на гра­да. Осо­бе­но по те­зи, ко­и­то са ре­мон­ти­ра­ни, са­ни­ра­ни, до­б­ре из­бе­ле­ли. Си­гу­рен съм, че има на­чи­ни, с ко­и­то мо­гат да се „хва­нат” те­зи ван­да­ли “ху­до­ж­ни­ци” на про­с­то­ти­я­та, но ин­те­ре­с­но за­що об­щин­с­ки­те вла­с­ти още си тра­ят? Да­но ско­ро се про­бу­дят!

РА­ДО­С­ЛАВ ЧЕР­КЕ­ЗОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *