ЧУДОДЕЙНАТА СИЛА НА ВОДАТА

Проф.  Жи­в­ко Же­лев ве­че 40 го­ди­ни ра­бо­ти в об­ла­ст­та на на­но­те­х­но­ло­ги­и­те. Той е пър­ви­ят бъл­га­рин, но­си­тел на Ази­а­т­с­ка­та Но­бе­ло­ва на­г­ра­да за мир, по­лу­че­на за при­но­са му в на­п­ра­в­ле­ние „Ино­ва­ции”. Продължете да четете ЧУДОДЕЙНАТА СИЛА НА ВОДАТА

ДЕСИСЛАВА КИТАНЧЕВА ОТ ПОПОВО СПЕЧЕЛИ ТЕЛЕВИЗОР ОТ ЛОТАРИЯТА НА НАП

Де­си­с­ла­ва Ки­тан­че­ва от По­по­во гра­б­на се­д­ми­ч­на­та пре­д­ме­т­на на­г­ра­да 40-ин­чов 3D те­ле­ви­зор от Ло­та­ри­я­та на НАП с ка­со­ви бе­ле­ж­ки. Продължете да четете ДЕСИСЛАВА КИТАНЧЕВА ОТ ПОПОВО СПЕЧЕЛИ ТЕЛЕВИЗОР ОТ ЛОТАРИЯТА НА НАП

НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Две но­ви про­це­ду­ри по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „На­у­ка и об­ра­зо­ва­ние за ин­те­ли­ген­тен ра­с­теж”, ко­и­то ще по­д­по­мо­г­нат ре­фор­ми­те в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма и ще по­ви­шат ка­че­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ние пре­д­с­та­ви­ха ек­с­пер­ти­те на Об­ла­с­т­ния ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър-Тър­го­ви­ще. Продължете да четете НОВИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА