ФОТОИЗЛОЖБА НА ПРОЕКТИ НА АРХ.ПЕНЬО ГЯУРОВ

В ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия „Ни­ко­ла Ма­ри­нов” бе от­к­ри­та фо­то­и­з­ло­ж­ба на ар­хи­те­к­тур­ни про­е­к­ти на арх. Пе­ньо Гя­у­ров.

Мно­го тър­го­ви­щен­ци – при­я­те­ли, съ­у­че­ни­ци и по­чи­та­те­ли на дъл­го­го­ди­ш­ния му твор­че­с­ки труд до­й­до­ха да го по­з­д­ра­вят. Бо­га­ти­ят сним­ков ма­те­ри­ал, по­д­го­т­вен от Ни­ко­ла Стан­чев, по­ка­за мно­го­то кра­си­ви и фун­к­ци­о­нал­ни сгра­ди – жи­ли­щ­ни, про­ми­ш­ле­ни, спор­т­ни, въ­т­ре­шен ин­те­ри­ор, по­с­т­ро­е­ни не са­мо в Тър­го­ви­ще, но и в Со­фия, и в ця­ла­та стра­на. Сним­ки на про­е­к­ти, с  ко­и­то е пе­че­лил мно­же­с­т­во кон­кур­си. Има с ка­к­во да се гор­дее арх. Пе­ньо Гя­у­ров. Вси­ч­ки му по­же­ла­ха но­ви твор­че­с­ки де­ла.

НИ­НА АН­Д­РЕ­Е­ВА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *