ДЕСИСЛАВА КИТАНЧЕВА ОТ ПОПОВО СПЕЧЕЛИ ТЕЛЕВИЗОР ОТ ЛОТАРИЯТА НА НАП

Де­си­с­ла­ва Ки­тан­че­ва от По­по­во гра­б­на се­д­ми­ч­на­та пре­д­ме­т­на на­г­ра­да 40-ин­чов 3D те­ле­ви­зор от Ло­та­ри­я­та на НАП с ка­со­ви бе­ле­ж­ки.

Къ­с­ме­тът спо­хо­ди го­с­по­жа Ки­тан­че­ва с пе­че­ли­в­ша ка­со­ва бе­ле­ж­ка за 3,00лв. От на­ча­ло­то на Ло­та­ри­я­та с ка­со­ви бе­ле­ж­ки до мо­мен­та тя е ре­ги­с­т­ри­ра­ла об­що 1038 броя фи­с­кал­ни бо­но­ве.  Вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци във вто­рия се­зон на иг­ра­та от об­ласт Тър­го­ви­ще са 783, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ли сре­д­но по 317 фи­с­кал­ни бо­но­ве. Те се съ­с­те­за­ват за се­д­ми­ч­ни – пре­д­ме­т­ни на­г­ра­ди, ме­се­ч­ни на­г­ра­ди в раз­мер на 2 000 лв. и го­ля­ма­та го­ди­ш­на на­г­ра­да от 50 000 лв., ко­я­то ще бъ­де из­те­г­ле­на на 10.12.2018 г., на жи­во, в ефи­ра на bTV.     Да уча­с­т­ва в Ло­та­ри­я­та мо­же все­ки, на­вър­шил 14 го­ди­ни, кой­то има про­фил в сай­та www.kasovbon.bg  и е ре­ги­с­т­ри­рал ва­ли­д­ни ка­со­ви бе­ле­ж­ки, из­да­де­ни след 01.01.2017 г., вклю­чи­тел­но. Ня­ма ог­ра­ни­че­ния за ви­да на по­ку­п­ка­та, ни­то изи­с­к­ва­не за ми­ни­мал­на и ма­к­си­мал­на стой­ност.   От НАП на­по­м­нят, че е мно­го ва­ж­но хо­ра­та да па­зят ка­со­ви­те си бе­ле­ж­ки до края на иг­ра­та, за­що­то ще по­лу­ча­ват на­г­ра­ди­те си сре­щу тях.                                               ВИЛГЕНИЯ ИЛИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *