РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ СА – ВЕЧНО НЕУДОБНИ!

Ка­к­ви вре­ме­на: от­но­во най-же­с­то­ка кра­ч­ка сре­щу раз­с­ле­д­ващ жур­на­лист. Ми­на­ла­та се­д­ми­ца най-же­с­то­ко и най-бру­тал­но из­на­си­ли­ха и уби­ха 30-го­ди­ш­на­та жур­на­ли­с­т­ка Ви­к­то­рия Ма­ри­но­ва – ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ди­ре­к­тор и во­дещ пре­да­ва­не в ру­сен­с­ка­та те­ле­ви­зия ТВН. Раз­би­ра се, ня­кои ще ка­же: „Та­ки­ва слу­чаи не са  ре­д­ки. Те се слу­ч­ват в мно­го стра­ни в Ев­ро­па и по све­та”. Продължете да четете РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ЖУРНАЛИСТИ СА – ВЕЧНО НЕУДОБНИ!