ЦДГ “ПРИКАЗКА” – ИЗЦЯЛО ОБНОВЕНА

То­ва ста­на въз­мо­ж­но по про­ект „Об­но­вя­ва­не и мо­дер­ни­зи­ра­не на об­щин­с­ка­та об­ра­зо­ва­тел­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра” по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­ни в ра­с­теж” 2014-2020 г. Из­вър­ше­ни­те стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни­те ра­бо­ти по про­е­к­та са на об­ща стой­ност    1 161 524.79 лв. без ДДС, а на до­с­та­ве­но­то обо­ру­д­ва­не и об­за­ве­ж­да­не – 78 035.66 лв. без ДДС. То­ва из­ця­ло про­ме­ни об­ли­ка на де­т­с­ка­та гра­ди­на, ко­я­то ве­че е с по­д­ме­не­ни на­с­тил­ки, но­ви по­к­ри­тия на сте­ни­те и та­ва­ни­те, до­г­ра­ма и ре­мон­ти­ра­на по­к­ри­в­на кон­с­т­ру­к­ция.

Тър­же­с­т­ве­на­та це­ре­мо­ния за­по­ч­на с от­с­лу­ж­ва­не на во­до­с­вет за здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие от отец Ана­то­ли, след ко­е­то ди­ре­к­то­рът на гра­ди­на­та Да­ни­е­ла Ди­ми­т­ро­ва при­ве­т­с­т­ва вси­ч­ки го­с­ти, ро­ди­те­ли и учи­те­ли. „Вси­ч­ки ре­а­ли­зи­ра­ни дей­но­с­ти оси­гу­ря­ват мо­дер­на, фун­к­ци­о­нал­на, здра­во­с­ло­в­на, до­с­тъ­п­на и енер­гий­но ефе­к­ти­в­на ма­те­ри­ал­на­та ба­за на об­но­ве­на­та Це­ло­д­не­в­на де­т­с­ка гра­ди­на №9″, спо­де­ли ди­ре­к­то­рът й Да­ни­е­ла Ди­ми­т­ро­ва и бла­го­да­ри на ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Об­щи­на Тър­го­ви­ще и фир­ма­та-из­пъл­ни­тел за въз­мо­ж­но­ст­та да бъ­дат вклю­че­ни в про­е­к­та.

Въз­пи­та­ни­ци­те на „При­ка­з­ка” ще иг­ра­ят ве­че на но­ви де­т­с­ки пло­ща­д­ки, а по про­е­к­та са из­г­ра­де­ни още рам­пи за ин­ва­ли­ди и ре­мон­ти­ра­ни са­ни­тар­ни въз­ли. Ую­т­ни­те стаи пък по­с­ре­щ­на­ха мал­чу­га­ни­те с мо­дер­но обо­ру­д­ва­не и об­за­ве­ж­да­не.

„Гра­дът ни по­с­те­пен­но при­до­би­ва нов об­лик”, ка­за по вре­ме на це­ре­мо­ни­я­та кме­тът, да­вай­ки при­мер с дру­ги­те за­вър­ше­ни про­е­к­ти и те­зи, ко­и­то още са в ход.

На офи­ци­ал­на­та це­ре­мо­ния при­съ­с­т­ва­ха гра­до­на­чал­ни­кът д-р Да­рин Ди­ми­т­ров, об­ла­с­т­ни­ят уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков, пре­д­се­да­те­лят на Об­щин­с­ки съ­вет инж. Ха­ти­дже Али­е­ва, зам.-кме­то­ве­те Рая Ма­те­ва и Еми­не Яку­бо­ва, се­к­ре­та­рят на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та Хри­с­та­ли­на Ха­ла­че­ва, ди­ре­к­то­ри на дру­ги гра­ди­ни, пре­д­с­та­ви­те­ли на ин­с­пе­к­то­ра­та и др.

В пра­з­ни­ч­на­та про­г­ра­ма, по слу­чай от­к­ри­ва­не­то на об­но­ве­на­та сгра­да, се вклю­чи­ха с пе­с­ни, тан­ци и сти­х­че­та вси­ч­ки гру­пи в гра­ди­на­та, ко­и­то с ори­ги­нал­ни ко­с­тю­ми и де­т­с­ка не­при­ну­де­ност раз­въл­ну­ва­ха го­с­ти­те. Пе­ви­ци­те и тан­цьо­ри­те от ДФА „Ша­ре­но гер­дан­че” към Мла­де­ж­ки дом съ­що от­п­ра­ви по­з­д­рав към де­ца­та и те­х­ни­те учи­те­ли. „На до­бър час” – си по­же­ла­ха вси­ч­ки в края на съ­би­ти­е­то.

СИМОНА АЛЕКСИЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *