СЛАВКА ГЕОРГИЕВА НА ПРИЕМ В ИНДОНЕЗИЙСКОТО ПОСОЛСТВО

Ръ­ко­во­ди­те­лят на Клуб „Ба­тик”, към Мла­де­ж­ки дом-Тър­го­ви­ще, Сла­в­ка Ге­ор­ги­е­ва бе по­ка­не­на от По­сол­с­т­во­то на Ин­до­не­зия на при­ем в Со­фия. Съ­би­ти­е­то бе част от ини­ци­а­ти­ви­те по­с­ве­те­ни на 73 го­ди­ни от обя­вя­ва­не­то на Не­за­ви­си­мо­ст­та на Ин­до­не­зия.

Сла­в­ка Ге­ор­ги­е­ва:

„При­е­мът се съ­с­тоя в Цен­т­ра­лен во­е­нен клуб – Со­фия. При­съ­с­т­ва­ха мно­го пре­д­с­та­ви­те­ли на ди­п­ло­ма­ти­че­с­ки­те сре­ди, бъл­гар­с­ки и ин­до­не­зий­с­ки кул­тур­ни дей­ци, сту­ден­ти,  пъ­те­ше­с­т­ве­ни­ци и при­я­те­ли на Ин­до­не­зия. От­но­во бях по­с­ре­щ­на­та с го­ля­мо вни­ма­ние от еки­па на по­сол­с­т­во­то. На­и­с­ти­на бе­ше мно­го ми­ло! Н. Пр. Сри Ас­та­ри Ра­с­джид, по­с­ла­ник на Ин­до­не­зия и г-жа Ну­рул Со­фия, кул­тур­но ата­ше, от­де­ли­ха вре­ме за ли­чен раз­го­вор с мен, в кой­то от­но­во из­тъ­к­на­ха го­ле­мия при­нос на Клуб,,Ба­тик” за по­пу­ля­ри­зи­ра­не­то на ин­до­не­зий­с­ка­та кул­ту­ра в Бъл­га­рия. Из­ра­зи­ха же­ла­ние да по­се­тят гра­да във връ­з­ка с юби­лея на на­шия клуб. При­е­мът бе­ше съ­п­ро­во­ден от за­ше­ме­тя­ва­що ре­вю, бла­го­т­во­ри­те­лен ау­к­ци­он в по­мощ на по­с­т­ра­да­ли­те при зе­ме­т­ре­се­ни­е­то на о.Лом­бок, с ин­до­ни­зий­с­ки фол­к­лор, тра­ди­ци­он­на ку­х­ня, ек­зо­ти­ка, пи­щ­ност, бля­сък. Имах не­ве­ро­я­т­на­та въз­мо­ж­ност да се сре­щ­на с Геа Пан­га­бе­ан, во­дещ ин­до­не­зий­с­ки ди­зай­нер. Пре­д­с­та­ве­на бе уни­кал­на ко­ле­к­ция, съ­че­та­ва­ща бо­га­ти­те те­к­с­тил­ни тра­ди­ции на Ин­до­не­зия с най-но­ви­те тен­ден­ции в све­то­в­на­та мо­да.”

ДИЛЯНА СТОЙЧЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *