ОЦЕЛЯВАМЕ ТРУДНО

В на­ве­че­ри­е­то на Де­ня на бъл­гар­с­кия ле­кар по­тър­си­х­ме ог­ла­вя­ва­щия тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца д-р Иван Све­тул­ков с един въ­п­рос- как оце­ля­ва здра­в­но­то ни за­ве­де­ние в мъ­ч­но­то вре­ме, в ко­е­то жи­ве­ем.

Не мо­же да не от­че­тем фа­к­та, че име­то на тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца в по­с­ле­д­но вре­ме не бе­ше из­пи­са­но ни­то в един от оне­зи, „чер­ни­те” спи­съ­ци с не­ре­д­но­с­ти от раз­ли­ч­но ес­те­с­т­во, ни­то в спи­съ­ка на оне­зи бол­ни­ци, ко­и­то са пред за­к­ри­ва­не. Не­за­ви­си­мо от то­ва, не мо­же да не от­бе­ле­жим,  че и то­ва бол­ни­ч­но за­ве­де­ние не е по­ща­де­но от до­б­ре по­з­на­та­та  ди­а­г­но­за : ФИ­НАН­СО­ВИ ЗА­Т­РУ­Д­НЕ­НИЯ.

-Д-р Све­тул­ков, то­ку-що спо­ме­на­х­те ня­кои бо­ле­з­не­ни ис­ти­ни, ко­и­то ни­то са от вче­ра, ни­то се от­на­сят са­мо до тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца. Спо­де­ле­те ги и с на­ши­те чи­та­те­ли.

– По моя пре­цен­ка, на­б­лю­да­ва се ед­на об­ща не­у­до­в­ле­т­во­ре­ност на пер­со­на­ла в бол­ни­ца­та и най-ве­че по­ра­ди не­до­с­та­тъ­ч­но до­б­ро­то за­п­ла­ща­не. Вси­ч­ко опи­ра до сре­д­с­т­ва­та. Раз­хо­ди­те ра­с­тат, а при­хо­ди­те по­ч­ти не се про­ме­нят. Са­мо 6,6% е уве­ли­че­ни­е­то от 1 ап­рил по ли­ния на кли­ни­ч­ни­те пъ­те­ки. Раз­хо­ди­те са съ­щи­те, без да се от­чи­тат за­ви­ше­ни­те це­ни на ле­кар­с­т­ва, на кон­су­ма­ти­ви, на го­ри­во  и на вси­ч­ко ос­та­на­ло. Ми­ни­ми­ли­зи­ра­ли сме вся­ка­к­ви раз­хо­ди, не мо­жем да си по­з­во­лим но­ва апа­ра­ту­ра, ни­то по-ма­ща­б­ни ре­мон­ти. Ка­то ця­ло оба­че, ка­че­с­т­во­то на ра­бо­та­та не е спа­д­на­ло.

-Кол­ко са ле­ка­ри­те в Тър­го­ви­щ­ка­та бол­ни­ца?

-Око­ло 120 ду­ши от 585 ду­ши пер­со­нал /бол­ни­ца­та раз­по­ла­га с 630 длъ­ж­но­с­ти/, има­ме не­за­е­ти 45 брой­ки- пре­дим­но за ле­ка­ри и ме­ди­цин­с­ки се­с­т­ри. За по­с­ле­д­ни­те две-три го­ди­ни ня­ма­ме на­пу­с­на­ли ле­ка­ри , ос­вен на­ши­те ко­ле­ги д-р Ся­ров, рен­т­ге­но­лог,  и д-р Еми­лия Ди­ми­т­ро­ва, пси­хи­а­тър, ко­и­то ве­че не са ме­ж­ду жи­ви­те.

-Как стои въ­п­ро­сът със спе­ци­а­ли­зан­ти­те?

-Оча­к­ва­ме да края на го­ди­на­та при нас да за­по­ч­нат ра­бо­та ня­кол­ко спе­ци­а­ли­зан­ти в сфе­ри­те на  оч­ни­те бо­ле­с­ти, ор­то­пе­ди­я­та, кар­ди­о­ло­ги­я­та и га­с­т­ро­ен­те­ро­ло­ги­я­та, има­ме за­я­ве­но же­ла­ние и от спе­ци­а­ли­зант пси­хи­а­т­рия. Част от тях за­по­ч­ват ра­бо­та от 1 на­ем­в­ри.Все­ки млад спе­ци­а­лист, ле­кар, ме­ди­цин­с­ки се­с­т­ри са до­б­ре до­ш­ли в на­ша­та бол­ни­ца, да за­по­вя­дат, ще ги по­с­ре­щ­нем с от­во­ре­ни обя­тия. 

-На фо­на на то­ва все­о­б­що ня­ма­не, не мо­же да не се слу­ч­ват и ху­ба­ви не­ща-ето, фа­са­да­та пред цен­т­рал­ния вход на бол­ни­ца­та е из­ця­ло об­но­ве­на, раз­би­ра се в рам­ки­те на гра­до­у­с­т­рой­с­т­ве­ния план на Об­щи­на­та, но про­с­т­ран­с­т­во­то на­и­с­ти­на ста­на мно­го по-при­ве­т­ли­во, по-фун­к­ци­о­нал­но…По­х­ва­ле­те се още не­що…

-То­ва, ко­е­то ни тро­г­на на­по­с­ле­дък е же­с­тът на Об­щи­на Омур­таг, ко­я­то за­ку­пи и ни пре­до­с­та­ви един нов апа­рат за хе­мо­ди­а­ли­за. Дар от го­ля­ма тър­го­ви­щ­ка фир­ма е и един пъ­т­ни­че­с­ки ми­к­ро­бус за тран­с­пор­ти­ра­не на ди­а­ли­з­но бол­ни па­ци­ен­ти/бро­ят им е 80 ду­ши/. До края на го­ди­на­та оча­к­ва­ме и още 5 но­ви апа­ра­та за хе­мо­ди­а­ли­за по ли­ния на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, ка­то не мо­га да не от­бе­ле­жа за­с­лу­га­та на де­пу­та­та от ГЕРБ д-р Вен­ка Сто­я­но­ва и на об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Ми­т­ко Стай­ков.

– Не мо­га да не Ви по­пи­там – ка­к­ва е  по­зи­ци­я­та Ви по ак­ту­ал­на­та те­ма на де­ня-пре­д­ло­же­ни­я­та  за про­ме­ни в  здра­в­на­та ре­фор­ма . Не се ли ну­ж­да­ем по -ско­ро от  спе­ш­ни, кон­к­ре­т­ни ре­ше­ния, а не от дъл­ги раз­го­во­ри, за да мо­же най-се­т­не си­с­те­ма­та ни на здра­ве­о­па­з­ва­не да вле­зе в син­х­рон с ев­ро­пей­с­ка­та. И па­ци­ен­тът да се вър­не в цен­тъ­ра на здра­ве­о­па­з­ва­не­то, да бъ­де по­до­ба­ва­що об­г­ри­ж­ван…

-Сле­дим вни­ма­тел­но пре­д­ло­же­ни­я­та на ми­ни­с­тъ­ра на здра­ве­о­па­з­ва­не­то. Аз ли­ч­но не на­ми­рам 100%-ва ло­ги­ка в те­зи про­е­к­ти. Мно­го де­тай­ли тря­б­ва да се уто­ч­нят,да се из­чи­с­тят, за мен вто­ри­ят ва­ри­ант е по-ре­а­лен, но все пак, все още не сме чу­ли мне­ни­е­то и на за­с­т­ра­хо­ва­те­ли­те. Как то­ч­но ще се слу­ч­ва здра­в­на­та ре­фор­ма- твър­до ста­но­ви­ще за­се­га не мо­га да из­ра­зя…

На 19 ок­том­в­ри-Де­ня на Рил­с­кия Чу­до­т­во­рец, от­бе­ля­з­ва­ме Де­ня на бъл­гар­с­кия ле­кар. ЕТО КАКВО ПОЖЕЛА Д-Р СВЕТУЛКОВ НА Тър­го­ви­щ­ки­те ле­ка­ри от три­бу­на­та на „Зна­ме”:

-Да са жи­ви и здра­ви -те и се­мей­с­т­ва­та им.  Ви­на­ги съм от­с­то­я­вал ав­то­ри­те­та на ко­ле­ги­те си, ще про­дъл­жа да го пра­вя  и за­на­пред, спо­ред си­ли­те и въз­мо­ж­но­с­ти­те си.

Ху­бав пра­з­ник на вси­ч­ки!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *