КОГАТО МИНАЛОТО СРЕЩА БЪДЕЩЕТО

Бли­зо 20 уче­ни­ци от Пър­во СУ „Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци” се вклю­чи­ха в ини­ци­а­ти­ви­те по по­вод Ев­ро­пей­с­ка­та го­ди­на на кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во. В рам­ки­те на два дни мла­де­жи­те по­се­ти­ха кул­тур­но ис­то­ри­че­с­ки обе­к­ти в об­ла­с­ти­те Шу­мен и Тър­го­ви­ще. Оби­кол­ка­та за­по­ч­на от Сла­вей­ко­во­то учи­ли­ще. Там мла­де­жи­те пи­са­ха на пя­сък та­ка, ка­к­то са го пра­ве­ли пре­ди мно­го го­ди­ни те­х­ни­те връ­с­т­ни­ци. Те на­у­чи­ха, че ко­га­то де­ца­та на­пре­д­ва­ли с по­д­го­то­в­ка­та, за­по­ч­ва­ли да пи­шат с ка­лем, а най-до­б­ри­те – с пе­ро и ма­с­ти­ло.

По-къ­с­но гру­па­та по­се­ти дре­в­ния град Ми­си­о­нис, а в къ­с­ния сле­до­бед се из­ка­чи до хи­жа Мла­дост. Там спе­ци­а­ли­с­ти­те от ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър „Ев­ро­па Ди­ре­к­т­но”, ко­и­то са и ор­га­ни­за­то­ри на съ­би­ти­е­то, за­по­з­на­ха уче­ни­ци­те с про­е­к­та на Пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во­то на Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия в Бъл­га­рия и на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та. Той се ка­з­ва: „Чо­ве­ш­ко­то ли­це на кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во”. В не­го впе­ча­т­ле­ни­я­та на 27 ев­ро­пей­ци, из­б­ра­ли да жи­ве­ят и ра­бо­тят в Бъл­га­рия, са от­пе­ча­та­ни вър­ху по­щен­с­ки кар­ти­ч­ки, ко­и­то се раз­про­с­т­ра­ня­ват из ця­ла­та стра­на.

 Гост на мла­де­жи­те бе­ше Пла­ме­на Сла­в­че­ва, по­се­ти­ла мно­го раз­ли­ч­ни стра­ни. Тя раз­ка­за за жи­во­та в чу­ж­би­на и за сре­щи­те й с дру­ги кул­ту­ри. Мла­де­жи­те съ­що спо­де­ли­ха впе­ча­т­ле­ния и пре­жи­вя­ва­ния от пъ­ту­ва­ния из­вън стра­на­та по раз­ли­ч­ни об­ра­зо­ва­тел­ни про­г­ра­ми или с ро­ди­те­ли. Бя­ха об­съ­де­ни и въз­мо­ж­но­с­ти за об­ра­зо­ва­ние и ре­а­ли­за­ция в чу­ж­би­на. На сле­д­ва­щия ден го­с­то­п­ри­ем­с­т­во по­ка­за­ха до­ма­ки­ни­те от Шу­мен. Във Ве­ли­ки Пре­с­лав гру­па­та раз­г­ле­да пре­д­ме­ти­те от Пре­с­ла­в­с­ко­то зла­т­но съ­к­ро­ви­ще и из­г­ле­да до­ку­мен­та­лен филм за Дво­ре­ца.

На фи­на­ла мла­де­жи­те се сля­ха с кар­на­вал­но­то де­фи­ле на Фе­с­ти­ва­ла на пло­до­ро­ди­е­то в Шу­мен. Ини­ци­а­ти­ва­та ста­на по­вод за съ­з­да­ва­не на но­ви по­з­нан­с­т­ва и оча­к­ва­не за но­ви сре­щи ме­ж­ду мла­де­жи­те от тър­го­ви­щ­ки­те СУ „Све­ти Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци”, ПТГ „Цар Си­ме­он Ве­ли­ки”  и шу­мен­с­ки­те „Йо­ан Ек­зарх Бъл­гар­с­ки”, ППМГ „На­н­чо По­по­вич” и сту­ден­ти. 2018 г. е по­с­ве­те­на на кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во, а де­ви­зът е: “Къ­де­то ми­на­ло­то сре­ща бъ­де­ще­то”.

Го­ди­на­та се от­бе­ля­з­ва с мно­же­с­т­во кул­тур­ни съ­би­тия, ини­ци­а­ти­ви и про­е­к­ти във вси­ч­ки дър­жа­ви от ЕС. Ос­но­в­на­та цел е по­ве­че хо­ра да бъ­дат на­сър­че­ни да от­к­ри­ват кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во на Ев­ро­па и да вза­и­мо­дей­с­т­ват с не­го.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *