ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕС

Гра­ж­дан­с­ки ди­а­лог под на­д­с­лов „Бъ­де­ще на Ко­хе­зи­он­на­та по­ли­ти­ка” ще се про­ве­де на 24 ок­том­в­ри 2018 г. от 10.30 ча­са в ка­фе-те­а­тъ­ра на ОНЧ „На­пре­дък” в Тър­го­ви­ще.

Той е част от стар­ти­ра­ла­та на­ци­о­нал­на­та ини­ци­а­ти­ва на Об­ла­с­т­ния ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър в Тър­го­ви­ще, ка­то част от мре­жа­та от 28 об­ла­с­т­ни ин­фор­ма­ци­он­ни цен­тъ­ра у нас. Той ще е по­с­ве­тен на де­ба­ти­те за Мно­го­го­ди­ш­на­та фи­нан­со­ва рам­ка (МФР) 2021-2027 г. и ре­г­ла­мен­ти­те за но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од, за­е­д­но с от­бе­ля­з­ва­не­то на 30 го­ди­ш­ни­на­та на Ко­хе­зи­он­на­та по­ли­ти­ка на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. То­ва съ­о­б­щи на пре­с­кон­фе­рен­ция уп­ра­ви­те­лят на ОИЦ-Тър­го­ви­ще Мил­чо То­нев.

Цел­та на съ­би­ти­е­то е да се при­в­ле­кат гра­ж­да­ни­те за уча­с­тие в от­во­рен де­бат за при­но­са и по­тен­ци­а­ла на по­ли­ти­ка­та за сбли­жа­ва­не на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз.

 Те ще мо­гат да по­с­та­вят въ­п­ро­си­те, ко­и­то ги въл­ну­ват за ин­ве­с­ти­ра­не­то на ев­ро­пей­с­ки сре­д­с­т­ва в ре­ги­о­на. На пре­с­кон­фе­рен­ци­я­та при­по­м­ни­ха, че ди­с­ку­си­я­та за бъ­де­ще­то на Ев­ро­съ­ю­за е мно­го ва­ж­на, тъй ка­то Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия (ЕК) ще тря­б­ва да пре­д­с­та­ви пър­вия си дъл­го­с­ро­чен бю­дже­тен план след BREXIT. Стой­но­ст­та му се оча­к­ва да е над 1,2 три­ли­о­на ев­ро.

 Еки­път на ОИЦ – Тър­го­ви­ще ве­че за­по­ч­на сре­щи в пет­те об­щи­ни на ре­ги­о­на, за да пре­д­с­та­ви рам­ки­те и пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та пред но­вия про­г­ра­мен пе­ри­од 2021-2027 г. То­ва е ше­с­та­та по­ред На­ци­о­нал­на­та кам­па­ния на Мре­жа­та от 28 ин­фор­ма­ци­он­ни цен­тъ­ра за по­пу­ля­ри­зи­ра­не на ЕСИФ в Бъл­га­рия.

Де­ни­с­ла­ва Ата­на­со­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *