ХРИСТИЯН СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ И ОТНОВО БЛАГОДАРИ

На­с­ко­ро Ви раз­ка­за­х­ме за Хри­с­ти­ян Хри­с­тов – мом­че­то, ко­е­то се пре­вър­на в ка­у­за на пър­вия уче­бен ден. При­по­м­ня­ме, че то­га­ва ня­кол­ко учи­ли­ща се обе­ди­ни­ха да по­мо­г­нат на мла­дия ци­гу­лар да съ­бе­ре сре­д­с­т­ва за жи­з­не­но­ва­ж­ни из­с­ле­д­ва­ния в чу­ж­би­на.

В мо­мен­та Хри­с­ти­ян е в Тур­ция, бла­го­да­ре­ние на та­зи по­д­к­ре­па. Бли­зо 8000 лв. бя­ха съ­б­ра­ни са­мо за ден, а пър­во­на­чал­на­та су­ма за за­ми­на­ва­не­то му бе в раз­мер на 2000 ев­ро. 

Спе­ци­ал­но за „Зна­ме” той спо­де­ли, че се чу­в­с­т­ва до­б­ре и в бол­ни­ца­та в Ис­тан­бул му пра­вят не­об­хо­ди­ми­те из­с­ле­д­ва­ния, за да бъ­де изя­с­не­на ди­а­г­но­за­та му, след ко­е­то ле­ка­ри­те да пре­д­п­ри­е­мат не­об­хо­ди­мо­то ле­че­ние.

„Бла­го­да­рен съм на вси­ч­ки при­я­те­ли, учи­те­ли, не­по­з­на­ти за мен хо­ра, ко­и­то ме из­п­ра­ти­ха тук с ку­раж, с ду­ми­те „ние сме с теб”, по­же­ла­ха ми ус­пех. То­ва ми да­ва ог­ром­на си­ла и се на­дя­вам да се вър­на в Бъл­га­рия с яс­но­та в бор­ба­та за здра­ве”, раз­ка­за два­на­де­се­то­к­ла­с­ни­кът за „Зна­ме” от ис­тан­бул­с­ка­та бол­ни­ца.

Си­мо­на Але­к­си­е­ва

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *