ПРАЗНИК НА БАНИЦАТА В С. МАКАРИОПОЛСКО

Пра­з­ник на дър­па­на­та ба­ни­ца се съ­с­тоя в с.Ма­ка­ри­о­пол­с­ко. Ка­к­то си е по тра­ди­ция, то­ва се слу­чи в пър­ва­та съ­бо­та от м.ок­том­в­ри.

В пра­з­ни­ч­ния ден тук до­й­до­ха и съ­п­ре­жи­вя­ха съ­би­ти­е­то де­се­т­ки жи­те­ли от се­ло­то и ра­йо­на, зем­ля­ци от ця­ла­та стра­на, об­ще­с­т­ве­ни­ци, ръ­ко­во­ди­те­ли от Тър­го­ви­щ­ки ре­ги­он. По­се­ти­х­ме Ма­ка­ри­о­пол­с­ко дни пре­ди съ­бо­т­ния пра­з­ник, за да се сре­щ­нем с гла­в­на­та де­мон­с­т­ра­тор­ка на ку­ли­нар­на­та про­я­ва – 80-го­ди­ш­на­та ба­ба Бо­ц­ка Пан­ко­ва. При нея ни заведе една от организаторките на празника Величка Иванова. Лю­бе­з­ната домакиня ни при­е в своя пре­к­ра­сен дом в края на се­ло­то и с охо­та ни про­ди­к­ту­ва как се пра­ви най-чу­де­с­на­та дър­па­на ба­ни­ца.

Ето как се прави дърпана баница: За те­с­то­то:

Око­ло 300-350 гр. во­да /в за­ви­си­мост от го­ле­ми­на­та на та­ва­та/ плюс 1 ч.л. сол и око­ло 700-800 гр. бра­ш­но.

За плън­ка­та:

Си­ре­не – около 200-300 гр. и ма­з­ни­на.

Вси­ч­ко е по же­ла­ние и в за­ви­си­мост от го­ле­ми­на­та на из­б­ра­на­та за пе­че­не та­ва.

Ме­си се ме­ко те­с­то, ко­е­то се раз­де­ля на око­ло 20 то­п­ки /с го­ле­ми­на­та на яй­це/. Пре­с­то­я­ват по­к­ри­ти с кър­па око­ло 20-30 ми­ну­ти.

По­с­ле ко­ри­те се дър­пат, ка­то се по­та­пят в раз­то­пе­на свин­с­ка мас. На­ла­гат се в та­ва­та, ка­то ме­ж­ду тях се сла­га натрушеното сирене и ма­з­ни­на­та.  Пе­че се до го­то­в­ност!/Баницата е по-вкусна, ако се наложи от вечерта и се изпече на сутринта./

ДА ВИ Е ВКУСНО!

Записа Деяна Вълчева

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *