ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД

7-ми ок­том­в­ри се че­с­т­ва в по­ве­че от 130 дър­жа­ви в це­лия свят ка­то Све­то­вен ден за до­с­то­ен труд. От­бе­ля­з­ва се по ре­ше­ние на Кон­г­ре­са на Ме­ж­ду­на­ро­д­на­та ор­га­ни­за­ция на про­ф­съ­ю­зи­те и обе­ди­ня­ва син­ди­ка­ли­с­ти от цял свят в уси­ли­я­та им за ус­та­но­вя­ва­не и спа­з­ва­не на ра­бо­т­ни­те пра­ва и со­ли­дар­ност.

В та­зи връ­з­ка РС на КНСБ – Тър­го­ви­ще про­ве­де тру­до­во-пра­в­на при­ем­на за вси­ч­ки ра­бо­те­щи от об­ла­ст­та, ко­и­то има­ха въз­мо­ж­ност да по­лу­чат ком­пе­тен­тен съ­вет и кон­сул­та­ция. Ос­но­в­на­та идея е, че все­ки гра­ж­да­нин има пра­во да се бо­ри и да за­щи­та­ва тру­до­ви­те си пра­ва, да за­я­вя­ва от­к­ри­то сво­и­те ис­ка­ния за по­ч­тен и до­с­то­ен труд, за ка­че­с­т­ве­но ра­бо­т­но мя­с­то и спра­ве­д­ли­во за­п­ла­ща­не, да по­с­та­вя ис­ка­ния за ко­ле­к­ти­в­но тру­до­во до­го­ва­ря­не, за за бе­зо­па­с­ни и здра­во­с­ло­в­ни ус­ло­вия на труд, со­ци­ал­на за­щи­та, со­ци­а­лен ди­а­лог и ре­ди­ца дру­ги тру­до­ви стан­дар­ти.

Па­в­ли­на Кю­чу­ко­ва

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *